Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader. Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader..

Hotarari CLCM 2020

Hotararea nr. 01 din 08.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 2018 şi 2019

Hotararea nr. 02 din 08.01.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr. 03 din 28.01.2020 privind aprobarea modalităţii gestiunii delegate şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Copşa Mică
Hotararea nr. 04 din 28.01.2020 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc Copşa Mică
Hotararea nr. 05 din 28.01.2020 privind aprobarea agendei activităţilor culturale, sociale şi sportive din anul 2020

Hotararea nr. 06 din 28.01.2020 privind înfiinţarea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Copşa Mică, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 75/2019

Hotararea nr. 07 din 28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a transportului în regim de taxi
Hotararea nr. 08 din 28.01.2020 privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2020 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 09 din 28.01.2020 privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2020 de către contravenienţi

Hotararea nr. 10 din 28.01.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2020

Hotararea nr. 11 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2020
Hotararea nr. 12 din 19.02.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr. 13 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică prin înfiinţarea a trei funcţii publice

Hotararea nr. 14 din 27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Hotararea nr. 15 din 27.02.2020 privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activităţi, din componenţa Serviciului de salubritate, prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015

Hotararea nr. 16 din 27.02.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2020-2021

Hotararea nr. 17 din 27.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2020

Hotararea nr. 18 din 16.03.2020 privind aprobarea asigurării şi distribuirii hranei şi apei potabile pentru persoanele izolate la domiciliu, în contextul epidemiei de coronavirus, din fonduri de Ia bugetul local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 19 din 31.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Copşa Mică
Hotararea nr. 20 din 31.03.2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol

Hotararea nr. 21 din 31.03.2020 privind modificarea Regulamentului de organizare şi functionare al Clubului Sportiv Orăşenesc Copşa Mică
Hotararea nr. 22 din 31.03.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2020

HCL nr.23 din 30 apr 2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.24 din 30 apr 2020 privind aprobarea tarifelor maximale pentru serviciul de transport public de persoane în regim de taxi, desfăşurat de posesorii de autorizaţii de taxi emise de Primăria oraşului Copşa Mică

HCL nr.25 din 30 apr 2020 privind modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi în oraşul Copşa Mică aprobat de H.C.L. nr. 7/2020

HCL nr.26 din 30 apr 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2020

HCL nr.27 din 22 mai 2020 privind aprobarea documentației şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”, Cod proiect 123741

HCL nr.28 din 28 mai 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiții, pentru ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM
HCL nr.29 din 28 mai 2020 privind modificarea art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Orașului Copșa Mică, aprobat prin H.C.L. nr. 19/2016

HCL nr.30 din 28 mai 2020 privind atribuirea autorizației taxi nr. 1 transportatorului autorizat S.C. Alessio Flori Taxi S.R.L. Copșa Mică

HCL nr.31 din 28 mai 2020 privind aprobarea acordării de măști de protecție pentru persoanele încadrate în grad de handicap care nu se încadrează în condițiile O.U.G. nr. 78/2020, în contextul epidemiei de coronavirus, din fonduri de la bugetul local al orașului Copșa Mică

HCL nr.32 din 28 mai 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020

HCL nr.33 din 30 iun 2020 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Copşa Mică pentru perioada 2014-2020
HCL nr.34 din 30 iun 2020 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a Serviciului de salubrizare - activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
HCL nr.35 din 30 iun 2020 privind aprobarea situaţiilor deosebite în care primarul oraşului Copşa Mică poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate

HCL nr.36 din 30 iun 2020 privind aprobarea angajării de zilieri pentru efectuarea unor lucrări din domeniul serviciilor de gospodărire comunală

HCL nr.37 din 30 iun 2020 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru anul 2020, la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş

HCL nr.38 din 30 iun 2020 privind alegerea președintelui de şedinţă pentru luna iulie 2020

HCL nr.39 din 09 iul 2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.40 din 09 iul 2020 privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

HCL nr.41 din 28 iul 2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.42 din 28 iul 2020 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NORD TRANS”
HCL nr.43 din 23 iul 2020 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului public de gospodărie comunală şi aparatului de specialitate al primarului

HCL nr.44 din 28 iul 2020 privind atribuirea autorizaţiei taxi nr. 2, transportatorului autorizat S.C. Mirco Gamir S.R.L. Copşa Mică

HCL nr.45 din 28 iul 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2020

HCL nr.46 din 28 aug 2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

HCL nr.47 din 28 aug 2020 privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2020

HCL nr.48 din 28 aug 2020 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Orășenesc Copșa Mică

HCL nr.49 din 28 aug 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Orășenesc Copșa Mică, începând cu luna septembrie 2020

HCL nr.50 din 28 aug 2020 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Copșa Mică pentru perioada 2014-2020
HCL nr.51 din 28 aug 2020 privind atestarea la domeniul privat al Orașului Copșa Mică a trei imobile, terenuri situate în intravilanul orașului Copșa Mică

HCL nr.52 din 28 aug 2020 privind ȋnsuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară nr. 25/2020 întocmit de PFA Masca Miron, în vederea aprobării sistării cărții funciare nr. 100129 Copșa Mică
HCL nr.53 din 28 aug 2020 privind punerea la dispoziția proiectului "Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II", dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a terenurilor pentru construcția noilor investiții aferente acestuia

HCL nr.54 din 28 aug 2020 privind aprobarea vânzării a două locuințe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

HCL nr.55 din 28 aug 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020

HCL nr.56 din 11 sep 2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.57 din 11 sep 2020 privind aprobarea participării Orașului Copşa Mică la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

HCL nr.58 din 18 sep 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 18 septembrie 2020

HCL nr.59 din 18 sep 2020 privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020

HCL nr.60 din 29 sep 2020 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Copşa Mică

HCL nr.61 din 29 sep 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2020

HCL nr.62 din 03 noi 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2020

HCL nr.63 din 03 noi 2020 privind alegerea viceprimarului oraşului Copşa Mică

HCL nr.64 din 03 noi 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

HCL nr.65 din 03 noi 2020 privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la proiectul “Creşterea gradului de utilizare a internetului în şcoala copşană” prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

HCL nr.66 din 09 noi 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 9 noiembrie 2020

HCL nr.67 din 09 noi 2020 privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020

HCL nr.68 din 24 noi 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2020

HCL nr.69 din 24 noi 2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Apetrei Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

HCL nr.70 din 24 noi 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
HCL nr.71 din 24 noi 2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
HCL nr.72 din 24 noi 2020 privind recalcularea chiriilor din anul 2019 pentru locuinţele ANL din Copşa Mică, Str. Laborator, blocul 37
HCL nr.73 din 24 noi 2020 privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul 2021
HCL nr.74 din 24 noi 2020 privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin HCL nr.17/2001”privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică”, pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică

HCL nr.75 din 24 noi 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr.76 din 24 noi 2020 privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONORD Sibiu”

HCL nr.77 din 24 noi 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2020

HCL nr.78 din 22 dec 2020 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.79 din 22 dec 2020 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică prin infiintarea a trei posturi contractuale de îngrijitor-curăţenie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

HCL nr.80 din 22 dec 2020 privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2021 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr.81 din 22 dec 2020 privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2021 de către contravenienţi
HCL nr.82 din 22 dec 2020 privind modificarea a două taxe locale aprobate prin H.C.L Copşa Mică, nr. 70/2020

HCL nr.83 din 22 dec 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2021

Hotarari CLCM 2019

Hotararea nr. 01 din 07.01.2019
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar

Hotararea nr. 02 din 29.01.2019
privind aprobarea agendei activităților culturale, sociale şi sportive din anul 2019

Hotararea nr. 03 din 29.01.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului de ordine internă ale Primăriei oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 04 din 29.01.2019
privind modificarea punctului 2 al anexei la H.C.L. Copşa Mică nr. 9/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, începând cu luna februarie 2018

Hotararea nr. 05 din 29.01.2019
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică prin transformarea a două posturi contractuale

Hotararea nr. 06 din 29.01.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2019

Hotararea nr. 07 din 26.02.2019
privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu

Hotararea nr. 08 din 26.02.2019
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică prin înfiinţarea unui post contractual de consilier, nivel studii superioare, gradul IA în cadrul Compartimentului contabilitate proprie

Hotararea nr. 09 din 26.02.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2019

Hotararea nr. 10 din 26.03.2019
privind desemnarea reprezentantului oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş

Hotararea nr. 11 din 26.03.2019
privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare, Anexa nr.l la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015

Hotararea nr. 12 din 26.03.2019
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie

Hotararea nr. 13 din 22.04.2019
privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Mărginean Teodor, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 14 din 22.04.2019
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Butuc Titi-Nicu

Hotararea nr. 15 din 22.04.2019
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2019

Hotararea nr. 16 din 22.04.2019
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr. 17 din 22.04.2019
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2019-2020

Hotararea nr. 18 din 22.04.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2019

Hotararea nr. 19 din 17.05.2019
privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general

Hotararea nr. 20 din 17.05.2019
privind rectificarea bugetului local si a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

Hotararea nr. 21 din 28.05.2019
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea nr. 22 din 28.05.2019
privind constituirea comisiilor şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acestora, de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general

Hotararea nr. 23 din 28.05.2019
privind desemnarea reprezentantului oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a "Asociaţiei pentru realizarea sistemului regional de alimentare cu apă potabilă - Târnava Mare"

Hotararea nr. 24 din 28.05.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2019

Hotararea nr. 25 din 25.06.2019
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

Hotararea nr. 26 din 25.06.2019
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr. 27 din 25.06.2019
privind aprobarea condiţiilor privind accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Copşa Mică în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora

Hotararea nr. 28 din 25.06.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2019

Hotararea nr. 29 din 30.07.2019
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr. 30 din 30.07.2019
privind aprobarea listei finale a câştigătorilor proiectelor finanţate din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general - Microproiecte cetăţeneşti

Hotararea nr. 31 din 30.07.2019
privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

Hotararea nr. 32 din 30.07.2019
privind actualizarea indicatorilor economici şi a devizului general la obiectivul de investiţii “Construire pod peste râul Târnava Mare, la Copşa Mică” prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Hotararea nr. 33 din 30.07.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2019

Hotararea nr. 34 din 27.08.2019
privind aprobarea deplasării primarului oraşului Copşa Mică în Grecia, în perioada 10-16 septembrie 2019

Hotararea nr. 35 din 27.08.2019
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

Hotararea nr. 36 din 27.08.2019
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 37 din 27.08.2019
privind modificarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia Copilului

Hotararea nr. 38 din 27.08.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2019

Hotararea nr. 39 din 28.09.2019
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică prin desfiinţarea postului de referent la Compartimentul Transport Local

Hotararea nr. 40 din 28.09.2019
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică, pentru anul şcolar 2019-2020

Hotararea nr. 41 din 28.09.2019
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică, pentru anul şcolar 2019-2020

Hotararea nr. 42 din 28.09.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2019

Hotararea nr. 43 din 29.10.2019
privind aprobarea Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum şi aprobarea Statutului actualizat al Asociaţiei

Hotararea nr. 44 din 29.10.2019
privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015

Hotararea nr. 45 din 29.10.2019
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019

Hotararea nr. 46 din 29.10.2019
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul 2020

Hotararea nr. 47 din 29.10.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2019

Hotararea nr. 48 din 26.11.2019
privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Hotararea nr. 49 din 26.11.2019
privind asocierea Oraşului Copşa Mică prin Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, cu unităţi administrativ teritoriale, Municipiul Mediaş, Comuna Alma, Comuna Aţel, Comuna Axente Sever, Comuna Biertan, Comuna Blăjel, Comuna Brateiu, Comuna Dârlos, Oraşul Dumbrăveni, Comuna Moşna, Comuna Şeica Mică, Comuna Târnava şi Comuna Valea Viilor în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate

Hotararea nr. 50 din 26.11.2019
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică prin transformarea funcţiei publice de secretar al oraşului Copşa Mică în funcţia publică de secretar general al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 51 din 26.11.2019
privind modificarea delimitării zonelor din oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren şi clădiri

Hotararea nr. 52 din 26.11.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2019

Hotararea nr. 53 din 12.12.2019
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr. 54 din 20.12.2019
privind transformarea a cinci posturi de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice

Hotararea nr. 55 din 20.12.2019
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 56 din 20.12.2019
privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi şi scăderea din evidenţa fiscală a acestora la Primăria oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 57 din 20.12.2019
privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 58 din 20.12.2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2020

Hotarari CLCM 2018

Hotararea nr. 01 din 30.01.2018
privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2018 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 02 din 30.01.2018
privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2018 de către contravenienţi

Hotararea nr. 03 din 30.01.2018
privind radierea străzii "Stadionului" din nomenclatorul stradal al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 04 din 30.01.2018
privind mandatarea primarului oraşului Copşa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L.

Hotararea nr. 05 din 30.01.2018
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/681/17.01.2018 - 592/29.01.2018 la Contractul de administrare nr. 5335/13.05.2015 - 3462/27.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

Hotararea nr. 06 din 30.01.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2018

Hotararea nr. 07 din 16.02.2018
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2018

Hotararea nr. 08 din 16.02.2018
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr. 09 din 16.02.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, începând cu luna februarie 2018

Hotararea nr. 10 din 27.02.2018
privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Hotararea nr. 11 din 27.02.2018
privind modificarea nomenclatorului stradal al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 12 din 27.02.2018
privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică începând cu data de 01.02.2018

Hotararea nr. 13 din 27.02.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2018

Hotararea nr. 14 din 27.03.2018
privind rectificarea bugetului local, a listei obiectivelor de investiții și utilizarea excedentului bugetar

Hotararea nr. 15 din 27.03.2018
privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general

Hotararea nr. 16 din 27.03.2018
privind rectificarea anexei la H.C.L. Copșa Mică nr. 9/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Copșa Mică și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Copșa Mică, începând cu luna februarie 2018

Hotararea nr. 17 din 27.03.2018
privind radierea străzii "Luncii" din nomenclatorul stradal al orașului Copșa Mică

Hotararea nr. 18 din 27.03.2018
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2018

Hotararea nr. 19 din 24.04.2018
privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018

Hotararea nr. 20 din 24.04.2018
privind aprobarea înfrățirii Orașului Copșa Mică, Județul Sibiu, România cu Orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova și aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Orașul Copșa Mică, Județul Sibiu, România și Orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova

Hotararea nr. 21 din 24.04.2018
privind aprobarea rețelei școlare a orașului Copșa Mică pentru anul școlar 2018-2019

Hotararea nr. 22 din 24.04.2018
privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Orașului Copșa Mică

Hotararea nr. 23 din 24.04.2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea nr. 24 din 24.04.2018
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2018

Hotararea nr. 25 din 10.05.2018
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 10 mai 2018

Hotararea nr. 26 din 10.05.2018
privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru orașul Copșa Mică, județul Sibiu

Hotararea nr. 27 din 17.05.2018
privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018

Hotararea nr. 28 din 17.05.2018
privind aprobarea deplasării unei delegații în Republica Moldova, în perioada 26-29 mai 2018

Hotararea nr. 29 din 24.05.2018
privind aprobarea vânzării unei locuințe către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Szabo loan, in temeiul Legii nr.l12/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului

Hotararea nr. 30 din 24.05.2018
privind modificarea punctului 3 al anexei la H.C.L. Copșa Mică nr. 9/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Copșa Mică și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Copșa Mică, începând cu luna februarie 2018

Hotararea nr. 31 din 24.05.2018
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2018

Hotararea nr. 32 din 26.06.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2018

Hotararea nr. 33 din 26.06.2018
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

Hotararea nr. 34 din 26.06.2018
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Copşa Mică pentru perioada 2014-2020

Hotararea nr. 35 din 26.06.2018
privind constituirea comisiilor şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acestora, de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general

Hotararea nr. 36 din 26.06.2018
privind aprobarea actualizării Listelor de investiţii prioritare în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă şi apă uzată din judeţul Sibiu, regiunea Nord şi Nord- Est, în perioada 2014- 2020, şi asigurarea cotei de cofinanţare 1% din bugetul local a proiectului. Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Sibiu, regiunea Nord şi Est, în perioada 2014-2020

Hotararea nr. 37 din 26.06.2018
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2018

Hotararea nr. 38 din 12.07.2018
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

Hotararea nr. 39 din 12.07.2018
privind aprobarea listei finale a câştigătorilor proiectelor finanţate din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general Microproiecte cetăţeneşti

Hotararea nr. 40 din 31.07.2018
privind prelungirea valabilitatii Planului urbanistic general si a Regulamentului local de urbanism pentru oraşul Copşa Mică, aprobate prin H.C.L. nr. 4/25.01.2000

Hotararea nr. 41 din 31.07.2018
privind aprobarea compensaţiilor în bani pentru personalul angajat şi voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică

Hotararea nr. 42 din 31.07.2018
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică pentru anul şcolar 2018-2019

Hotararea nr. 43 din 31.07.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2018

Hotararea nr. 44 din 28.08.2018
privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Gaşpar Constantin, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 45 din 28.08.2018
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate" - faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

Hotararea nr. 46 din 28.08.2018
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 47 din 28.08.2018
privind acordarea unui mandat special primarului oraşului Copşa Mică, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin act adiţional

Hotararea nr. 48 din 28.08.2018
privind acordarea unui mandat special primarului oraşului Copşa Mică, de a vota ’’pentru” aprobarea nivelului preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în vederea aplicării lor cu data de 1.10.2018, în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari.

Hotararea nr. 49 din 28.08.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2018

Hotararea nr. 50 din 25.09.2018
privind validarea mandatului de consilier al domnului Costache Iulius Florin

Hotararea nr. 51 din 25.09.2018
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

Hotararea nr. 52 din 25.09.2018
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 53 din 25.09.2018
privind aprobarea transmiterii fără plată a autoturismului Ford Fusion, aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 54 din 25.09.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2018

Hotararea nr. 55 din 30.10.2018
privind modificarea anexei la H.C.L. Copşa Mică nr. 41/2018 privind aprobarea compensaţiilor în bani pentru personalul angajat şi voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică

Hotararea nr. 56 din 30.10.2018
privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică

Hotararea nr. 57 din 30.10.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2018

Hotararea nr. 58 din 13.11.2018
privind acceptarea unei donaţii din partea S.C. AUTOMOTIVE SERVICE S.R.L. Mediaş

Hotararea nr. 59 din 27.11.2018
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul

Hotararea nr. 60 din 27.11.2018
privind mandatarea primarului oraşului Copşa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu”

Hotararea nr. 61 din 27.11.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2018

Hotararea nr. 62 din 13.12.2018
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 63 din 19.12.2018
privind modificarea delimitării zonelor din oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren şi clădiri

Hotararea nr. 64 din 19.12.2018
privind majorarea cu 200% a impozitului pentru o clădire din oraşul Copşa Mică, începand cu anul 2019, încadratî în categoria clădiri neîngrijite

Hotararea nr. 65 din 19.12.2018
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică însusit prin HCL nr,17/2001 ”privind însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică” pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică şi pentru Şcolile gimnaziale nr.1 şi nr.2 din oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 66 din 19.12.2018
privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2019 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 67 din 19.12.2018
privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2019 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 68 din 19.12.2018
privind acordarea unui mandat special Primarului oraşului Copşa Mică, de a vota ’’pentru” modificarea - conform avizelor ANRSC, a actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare - cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari

Hotararea nr. 69 din 19.12.2018
privind aprobarea modificării şi completării, începând cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015

Hotararea nr. 70 din 19.12.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2019

Hotarari CLCM 2017

Hotararea nr. 01 din 31.01.2017
privind acceptarea unei donaţii cu sarcini din partea S.C. SOMETRA S.A Copşa Mică şi S.C. REYCOM RECYCLING S.A. Copşa Mică

Hotararea nr. 02 din 31.01.2017
privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale SMURD Copşa Mică prin desfiinţarea a 14 posturi de asistent medical şi înfiinţarea a 15 posturi de personal paramedical

Hotararea nr. 03 din 31.01.2017
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite din intravilanul oraşului Copşa Mică şi pe terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

Hotararea nr. 04 din 31.01.2017
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul 2017

Hotararea nr. 05 din 31.01.2017
privind înregistrarea Oraşului Copşa Mică în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisioanelor aferente

Hotararea nr. 06 din 31.01.2017
privind revocarea H.C.L. nr. 56/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfaşurarea activităţilor de comerţ în zonele publice din oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 07 din 31.01.2017
privind aprobarea cumpărării a trei parcele de teren intravilan, aflate în proprietatea S.C. SILNEF PROD S.R.L. Braşov, situate în fosta platformă industrială "Carbosin"

Hotararea nr. 08 din 31.01.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2017

Hotararea nr. 09 din 28.02.2017
privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALURIS Alba şi ADI ECO Sibiu şi mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

Hotararea nr. 10 din 28.02.2017
privind aprobarea inchirierii păşunilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică şi aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 11 din 28.02.2017
privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 12 din 28.02.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2017

Hotararea nr. 13 din 15.03.2017
privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la obiectivul de investiţii "Construire pod peste râul Tarnava Mare, la Copşa Mică" prin Programul naţional de dezvoltare locală şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea nr. 14 din 15.03.2017
privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la obiectivul de investiţii "Modernizare străzi în intravilanul oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu" prin Programul naţional de dezvoltare locală şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotararea nr. 15 din 28.03.2017
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copsa Mica, a bugetelor pentru instituţiile publice si a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2017

Hotararea nr. 16 din 28.03.2017
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr. 17 din 28.03.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afisaj în oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 18 din 28.03.2017
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere pe domeniul public şi privat al Oraşului Copşa Mică, aprobat prin H.C.L. nr. 19/2016

Hotararea nr. 19 din 28.03.2017
privind modificarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

Hotararea nr. 20 din 28.03.2017
privind acordarea unui mandat special primarului oraşului Copşa Mică de a vota "pentru" acceptarea de noi membri în Asociaţie si completarea în consecinţă a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Târnavei Mari" Mediaş

Hotararea nr. 21 din 28.03.2017
privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere,domnul Coman Mihai, în temeiul Legii nr.l12/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice aunor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

Hotararea nr. 22 din 28.03.2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş pe anul 2017

Hotararea nr. 23 din 28.03.2017
privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general

Hotararea nr. 24 din 28.03.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2017

Hotararea nr. 25 din 07.04.2017
privind aprobarea cumpărării unui imobil-teren în suprafaţă de 958 m.p. şi construcţie - cămin de nefamilişti, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Laborator, f.n., aflat în proprietatea soţilor Moşnean Anton şi Moşnean Mariana, înscris în Cartea funciară cu nr. 101001 Axente Sever, teren cu nr.top.1339/1/1/1/1/1/1/1/2 şi construcţie Cad: CI Top: 1339/1/1/1/1/1/1/1/2

Hotararea nr. 26 din 25.04.2017
privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa Serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică începând cu data de 01.03.2017

Hotararea nr. 27 din 25.04.2017
privind aprobarea bilanţului S.C. ECO- SAL S.A. Mediaş pe anul 2016 şi stabilirea modului de repartizare a profitului net obţinut de către societate în anul 2016

Hotararea nr. 28 din 25.04.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2017

Hotararea nr. 29 din 30.05.2017
privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 30 din 30.05.2017
privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015

Hotararea nr. 31 din 30.05.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2017

Hotararea nr. 32 din 27.06.2017
pprivind aprobarea luării în comodat de către oraşul Copşa Mică a imobilelor (teren şi construcţii) care formează gospodăria de apă şi gospodăria de apă din deal, aflate în proprietatea S.C.SOMETRA S.A. Copşa Mică

Hotararea nr. 33 din 27.06.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2017

Hotararea nr. 34 din 25.07.2017
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2017

Hotararea nr. 35 din 25.07.2017
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr. 36 din 25.07.2017
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotararea nr. 37 din 25.07.2017
privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua până la sfârşitul anului 2017 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 38 din 25.07.2017
privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii până la sfârşitul anului 2017 de către contravenienţi

Hotararea nr. 39 din 25.07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 40 din 25.07.2017
privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a Eficientei Energetice în oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 41 din 25.07.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Eficientizare energetică Şcoala gimnazială nr. 3, Copşa Mică" - faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Hotararea nr. 42 din 25.07.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2017

Hotararea nr. 43 din 29.09.2017
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan aparţinând domeniului public al oraşului Copşa Mică pentru amplasarea unei construcţii provizorii, în vederea montării unor echipamente şi instalaţii pentru furnizarea serviciilor de telecomunicaţii, internet şi televiziune prin cablu şi satelit, precum şi un birou pentru relaţii cu publicul al operatorului de servicii

Hotararea nr. 44 din 29.08.2017
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu cu destinaţia cabinet stomatologic, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 45 din 29.08.2017
privind modificarea HCL Copşa Mică nr.30/2017 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015

Hotararea nr. 46 din 29.08.2017
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2017-2018

Hotararea nr. 47 din 29.08.2017
privind constituirea comisiilor şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acestora , de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general

Hotararea nr. 48 din 29.08.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2017

Hotararea nr. 49 din 14.09.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 14 septembrie 2017

Hotararea nr. 50 din 14.09.2017
privind modificarea valorii a doua obiective cuprinse în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017

Hotararea nr. 51 din 26.09.2017
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2017

Hotararea nr. 52 din 26.09.2017
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 53 din 26.09.2017
privind aprobarea listei finale a câştigătorilor proiectelor finanţate din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general - Microproiecte cetăţeneşti

Hotararea nr. 54 din 26.09.2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică pentru anul şcolar 2017-2018

Hotararea nr. 55 din 26.09.2017
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică

Hotararea nr. 56 din 26.09.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2017

Hotararea nr. 57 din 04.10.2017
privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Republica Moldova, în perioada 6-9 octombrie 2017

Hotararea nr. 58 din 19.10.2017
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 59 din 19.10.2017
privind aprobarea încetării Convenţiei privind finanţarea şi implementarea programului multianual prioritar de mediu şi gospodărire a apelor, încheiată între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Consiliul Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr. 60 din 31.10.2017
privind furnizarea apei cu caracter nepotabil către populaţie şi agenţii economici din oraşul Copşa Mică

Hotararea nr. 61 din 31.10.2017
privind aprobarea preluării fără plată de către oraşul Copşa Mică a autoturismului Renault Megane cu numărul de identificare VF1LM1S0H38354413, aflat în dotarea OCPI Sibiu

Hotararea nr. 62 din 31.10.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2017

Hotararea nr. 63 din 28.11.2017
privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu

Hotararea nr. 64 din 28.11.2017
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 65 din 28.11.2017
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Construire pod peste râul Tarnava Mare, la Copsa Mica" prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobaţi prin H.C.L Copșa Mică nr. 13/2017

Hotararea nr. 66 din 28.11.2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Hotararea nr. 67 din 28.11.2017
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copșa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul 2018

Hotararea nr. 68 din 28.11.2017
privind aprobarea nomenclatorului stradal al oraşului Copșa Mică

Hotararea nr. 69 din 28.11.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2017

Hotararea nr. 70 din 21.12.2017
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 71 din 21.12.2017
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 2016 și 2017

Hotararea nr. 72 din 21.12.2017
privind stabilirea salariului de baza pentru funcţia de inspector, nivel studii SSD, personal contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copșa Mică

Hotararea nr. 73 din 21.12.2017
privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al oraşului Copșa Mică

Hotararea nr. 74 din 21.12.2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017

Hotararea nr. 75 din 29.12.2017
privind majorarea cu 200% a impozitului pentru 8 clădiri din oraşul Copșa Mică, începând cu anul 2018, încadrate în categoria clădiri neîngrijite

Hotarari CLCM 2016

Hotararea nr.01 din 23.01.2016
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2016

Hotararea nr.02 din 23.01.2016
privind revocarea punctului 7, capitolul IX „Taxe Speciale”- taxa protecţie civilă din anexa la H.C.L. Copşa Mică, nr. 56/2015, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

Hotararea nr.03 din 23.01.2016
privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2016 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr.04 din 23.01.2016
privind stabilirea activităților care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2016 de către contravenienţi

Hotararea nr.05 din 23.01.2016
privind stabilirea activităților care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2016 de către contravenienţi

Hotararea nr.06 din 23.01.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2016

Hotararea nr.07 din 01.02.2016
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr.08 din 01.02.2016
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statutului de funcţii şi a numărului de personal, prin înfiinţarea unui post contractual de mediator sanitar

Hotararea nr.09 din 23.02.2016
privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Hotararea nr.10 din 23.02.2016
privind aprobarea calendarului de activităţi culturale ce se vor desfăşura în perioada martie-decembrie 2016

Hotararea nr.11 din 23.02.2016
privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamnei Surd Adelia

Hotararea nr.12 din 23.02.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2016

Hotararea nr.13 din 03.03.2016
privind rectificarea bugetului local si a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016

Hotararea nr.14 din 03.03.2016
privind acordarea unor facilitaţi fiscale in temeiul O.U.G. nr. 44/2015

Hotararea nr.15 din 03.03.2016
privind stabilirea tarifelor pentru activitățile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ teritoriale Oraşul Copşa Mică începând cu data de 01.02.2016

Hotararea nr.16 din 03.03.2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, pe anul 2016

Hotararea nr.17 din 29.03.2016
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016

Hotararea nr.18 din 29.03.2016
privind aprobarea actualizării Planului de analiza şi acoperire a riscurilor în oraşul Copșa Mică

Hotararea nr.19 din 29.03.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere pe domeniul public şi privat al Oraşului Copşa Mică

Hotararea nr.20 din 29.03.2016
privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a păşunilor din domeniul privat al oraşului Copșa Mică

Hotararea nr.21 din 29.03.2016
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copșa Mică pentru anul şcolar 2016-2017

Hotararea nr.22 din 29.03.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2016

Hotararea nr.23 din 26.04.2016
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr.24 din 26.04.2016
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.25 din 26.04.2016
privind aprobarea finanţării în comun cu comunele Axente Sever, Valea Viilor şi Târnava a serviciului de consultanţă pentru expertizarea lucrărilor executate în cadrul proiectului de investiţii “Sistem zonal de alimentare cu apă potabilă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copșa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiș, Târnava - judeţul Sibiu”

Hotararea nr.26 din 26.04.2016
privind aprobarea bilanţului S.C. ECO- SAL S.A. Mediaş pe anul 2015 şi stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2015

Hotararea nr.27 din 26.04.2016
privind aprobarea închirierii păşunilor din domeniul privat al oraşului Copșa Mică către persoane care nu au domiciliul în oraşul Copșa Mică, dacă rămân neînchiriate către membrii colectivităţii locale

Hotararea nr.28 din 26.04.2016
privind stabilirea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante

Hotararea nr.29 din 26.04.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2016

Hotararea nr.30 din 19.05.2016
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016

Hotararea nr.31 din 31.05.2016
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016

Hotararea nr.32 din 31.05.2016
privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare pe anul 2015

Hotararea nr.33 din 31.05.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă până la constituirea noului consiliu local, în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016

Hotararea nr.34/1/2016 din 22.06.2016
privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr.35/2/2016 din 22.06.2016
privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

Hotararea nr.36/3/2016 din 22.06.2016
privind constituirea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr.37/4/2016 din 22.06.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr.38/5/2016 din 22.06.2016
privind alegerea viceprimarului oraşului Copșa Mică

Hotararea nr.39/6/2016 din 22.06.2016
privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Hotararea nr.40 din 27.06.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 27 iunie 2016

Hotararea nr.41 din 27.06.2016
privind modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

Hotararea nr.42 din 27.06.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2016

Hotararea nr.43 din 14.07.2016
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.44 din 14.07.2016
privind modificarea organigramei şi a statutului de funcţii prin înfiinţarea unui post de referent, studii medii, personal contractual, la Compartimentul <<agricol, administrare spaţii verzi, mediu, pieţe, târguri şi cimitire>> din Direcţia Tehnică.

Hotararea nr.45 din 14.07.2016
privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Gaşpar Zoica Maria.

Hotararea nr.46 din 14.07.2016
privind desemnarea domnului Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copșa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONORD SIBIU"

Hotararea nr.47 din 14.07.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotararea nr.48 din 30.08.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 30.08.2016

Hotararea nr.49 din 30.08.2016
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.50 din 30.08.2016
privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Hotararea nr.51 din 30.08.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2016

Hotararea nr.52 din 27.09.2016
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.53 din 27.09.2016
privind aprobarea unor măsuri în vederea comasării prin absorbire a unităţilor de învăţământ din oraşul Copşa Mică

Hotararea nr.54 din 27.09.2016
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică

Hotararea nr.55 din 27.09.2016
privind transmiterea fără plată către Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică a autoturismului Ford Tranzit, cu număr de înmatriculare SB08PCM, aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică

Hotararea nr.56 din 27.09.2016
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de personal, prin înfiinţarea unui post contractual de asistent medical comunitar

Hotararea nr.57 din 27.09.2016
privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Republica Moldova, în perioada 9-12 octombrie 2016

Hotararea nr.58 din 27.09.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Copşa Mică

Hotararea nr.59 din 27.09.2016
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică

Hotararea nr.60 din 27.09.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016

Hotararea nr.61 din 25.10.2016
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016

Hotararea nr.62 din 25.10.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.M.U.R.D. Copşa Mică şi Regulamentul privind activitatea de voluntariat la S.M.U.R.D. Copşa Mică

Hotararea nr.63 din 25.10.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016

Hotararea nr.64 din 29.11.2016
privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.65 din 29.11.2016
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

Hotararea nr.66 din 29.11.2016
privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Ruja Traian Cosmin

Hotararea nr.67 din 29.11.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2016

Hotararea nr.68 din 15.12.2016
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016

Hotararea nr.69 din 15.12.2016
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 2015 şi 2016

Hotararea nr.70 din 15.12.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017

Hotarari CLCM 2015

Hotararea nr.01 din 06.01.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr.02 din 06.01.2015 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din fonduri proprii

Hotararea nr.03 din 27.01.2015 privind aprobarea planului de lucrari de interes local care se vor efectua in anul 2015 cu persoanele apte de munca beneficiare ale ajutorului social, in temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.04 din 27.01.2015 privind stabilirea activitatilor care vor fi prestate in folosul comunitatii pe parcursul anului 2015 de catre contravenienti

Hotararea nr.05 din 27.01.2015 privind aprobarea vanzarii unei locuinte catre actualul titular al contractului de inchiriere, dl. Rasnita Vasile, in temeiul Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

Hotararea nr.06 din 27.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2015

Hotararea nr.07 din 13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al orasului Copsa Mica, a bugetelor pentru institutiile publice si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2015

Hotararea nr.08 din 13.02.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr.09 din 24.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC ECO-SAL SA Medias pe anul 2015

Hotararea nr.10 din 24.02.2015 privind aprobarea retelei scolare a orasului Copsa Mica pentru anul scolar 2015-2016

Hotararea nr.11 din 24.02.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2015

Hotararea nr.12 din 03.03.2015 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarii terenului din domeniul public al orasului Copsa Mica inscris in CF nr. 100711 Axente Sever, nr. top 1127/1, in suprafata de 1.390 m.p.

Hotararea nr.13 din 03.03.2015 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pe anul 2015

Hotararea nr.14 din 31.03.2015 privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantei energetice

Hotararea nr.15 din 31.03.2015 privind infiintarea Grupului de lucru local si aprobarea Planului de actiune privind incluziunea minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul orasului Copsa Mica

Hotararea nr.16 din 31.03.2015 privind preluarea dreptului de administrare asupra bunurilor mobile - echipamente de precolectare a deseurilor achizitionate in cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu"

Hotararea nr.17 din 31.03.2015 privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Statiei de compostare Tîrnava

Hotararea nr.18 din 31.03.2015 privind avizarea "Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a avtivitatii de operare a statiei de compostare Tîrnava"

Hotararea nr.19 din 31.03.2015 privind aprobarea vanzarii a doua locuinte construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere

Hotararea nr.20 din 31.03.2015 privind modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al orasului Copsa Mica nr. 13/2015

Hotararea nr.21 din 31.03.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2015

Hotararea nr.22 din 21.04.2015 privind aprobarea deplasarii unei delegatii in Franta in perioada 25 aprilie - 3 mai 2015

Hotararea nr.23 din 21.04.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.24 din 21.04.2015 privind aprobarea vanzarii unei locuinte construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, catre titularul contractului de inchiriere, doamna Czari Paraschiva

Hotararea nr.25 din 21.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2015

Hotararea nr.26 din 08.05.2015 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv, a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONORD", a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare impreuna cu anexele acestuia, respectiv Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare si functionare

Hotararea nr.27 din 08.05.2015 privind avizarea Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru judetul Sibiu

Hotararea nr.28 din 26.05.2015 privind stabilirea redevenței pentru activitățile din componenţa serviciului de salubrizare, delegate către S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş în baza Contractului de delegare nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009

Hotararea nr.29 din 26.05.2015 privind aprobarea bilanţului S.C. ECO- SAL S.A. Mediaş pe anul 2014 şi stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2014

Hotararea nr.30 din 26.05.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna iunie 2015

Hotararea nr.31 din 30.06.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2015

Hotararea nr.32 din 30.06.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.33 din 30.06.2015 privind aprobarea calendarului de activități culturale ce se vor desfășura în semestrul al II-lea din anul 2015

Hotararea nr.34 din 30.06.2015 privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Ciobanu Victor

Hotararea nr.35 din 30.06.2015 privind concesionarea echipamentelor de precolectare achiziţionate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu”

Hotararea nr.36 din 30.06.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2015

Hotararea nr.37 din 28.07.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinara din data de 28 iulie 2015

Hotararea nr.38 din 28.07.2015 privind modificarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia Copilului

Hotararea nr.39 din 28.07.2015 privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică

Hotararea nr.40 din 28.07.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2015

Hotararea nr.41 din 25.08.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.42 din 25.08.2015 privind stabilirea procentului de creştere salarială pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică, precum şi pentru personalul angajat în serviciile publice înființate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copșa Mică

Hotararea nr.43 din 25.08.2015 privind aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie a energiei electrice a locuinţelor aparținând persoanelor care reprezintă cazuri sociale în oraşul Copşa Mică

Hotararea nr.44 din 25.08.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al oraşului Copșa Mică a unui teren situat în intravilanul oraşului Copșa Mică, str. Aleea Primăverii, înscris în C.F. nr. 100257, nr. cadastral 100257

Hotararea nr.45 din 25.08.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2015

Hotararea nr.46 din 29.09.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.47 din 29.09.2015 privind aprobarea majorării numărului de posturi din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment “Gospodărie comunală, transporturi”, cu un post contractual de şofer

Hotararea nr.48 din 29.09.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu

Hotararea nr.49 din 29.09.2015 privind aprobarea actualizării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009

Hotararea nr.50 din 29.09.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2015

Hotararea nr.51 din 21.10.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.52 din 21.10.2015 privind modificarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului Biroului Poliţie Locală Copșa Mică

Hotararea nr.53 din 21.10.2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2015

Hotararea nr.54 din 12.11.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.55 din 24.11.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.56 din 24.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Hotararea nr.57 din 24.11.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2015

Hotararea nr.58 din 23.12.2015 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.59 din 23.12.2015 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 2014 si 2015

Hotararea nr.60 din 23.12.2015 privind privind avizarea ’’Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de compostare Tîrnava”

Hotararea nr.61 din 23.12.2015 privind prelungirea valabilitatii Planului urbanistic general si a Regulamentului local de urbanism pentru oraşul Copsa Mica, aprobate prin H.C.L. nr. 4/25.01.2000

Hotararea nr.62 din 23.12.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna ianuarie 2016

Hotarari CLCM 2014

Hotararea nr.01 din 06.01.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotararea nr.02 din 28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelorde investiţii pentru anul 2014

Hotararea nr.03 din 28.01.2014 privind utilizarea excedentului anuak al bugetului local
Hotararea nr.04 din 28.01.2014 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de igienizare a spaţiilor închiriate în Copşa Mică, str. Sibiului, nr.54

Hotararea nr.05 din 28.01.2014 privind aprobarea retelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul 2014-2015
 • Anexa la HCL nr. 5

  Hotararea nr.06 din 28.01.2014 privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Mărginean Ioan, în temeiul Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

  Hotararea nr.07 din 28.01.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2014

  Hotararea nr.08 din 25.02.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Mardari Vasile, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.09 din 25.02.2014 privind utilizarea pajiştilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.10 din 25.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la SC Eco-Sal SA Mediaş pe anul 2014

  Hotararea nr.11 din 25.02.2014 privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2014 cu persoanele apte de munca beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa la HCL nr. 11

  Hotararea nr.12 din 25.02.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2014

  Hotararea nr.13 din 25.02.2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Apetrei Liviu

  Hotararea nr.14 din 06.03.2014 privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică în cadrul SEERO10, Schema de granturi mici "LOCAL" cu proiectul "Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc "MARIA" oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu, în calitate de promotor de proiect

  Hotararea nr.15 din 25.03.2014 privind rectificarea bugetului local Anexa la HCL nr. 15

  Hotararea nr.16 din 25.03.2014 privind aprobarea preţului pentru închirierea pajistilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.17 din 25.03.2014 privind modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.18 din 25.03.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2014

  Hotararea nr.19 din 29.04.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului doamnei Bărdaş Mariana, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.20 din 29.04.2014 privind rectificarea bugetului local Anexa la HCL nr. 20

  Hotararea nr.21 din 29.04.2014 privind revocarea punctului 4, capitolul IX, din anexa nr.1 la HCL nr.47/2013 a oraşului Copşa Mică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

  Hotararea nr.22 din 29.04.2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ghiorcoş Ioan

  Hotararea nr.23 din 29.04.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2014

  Hotararea nr.24 din 27.05.2014 privind rectificarea bugetului local

  Hotararea nr.25 din 27.05.2014 privind modificarea delimitării zonelor din oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren şi clădiri

  Hotararea nr.26 din 27.05.2014 privind aprobarea apartamentarii blocului nr.11 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică şi a terenului aferent, înscrise în Cartea funciară nr.100112 Copşa Mică, nr.cad.100112-C1 şi 100112

  Hotararea nr.27 din 27.05.2014 privind modificarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

  Hotararea nr.28 din 27.05.2014 privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubritate furnizat pe raza unităţilor administrativ - teritoriale membre ale A.D.I. Econord Sibiu

  Hotararea nr.29 din 27.05.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2014

  Hotararea nr.30 din 24.06.2014 privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică, în anul 2014, la concursul pentru buna gospodărire a comunelor şi oraşelor din judeţul Sibiu

  Hotararea nr.31 din 24.06.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava"

  Hotararea nr.32 din 24.06.2014 privind punerea la dispoziţia proiectului "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava" a terenurilor din domeniul public sau privat al oraşului Copşa Mică pentru construcţia noilor investiţii aferente proiectului

  Hotararea nr.33 din 24.06.2014 privind aprobarea preţului unic pentru alimentare cu apă şi canalizare ape uzate perceput de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. începând cu data preluării investiţiei "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava" şi prestarea efectivă a serviciilor

  Hotararea nr.34 din 24.06.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2014

  Hotararea nr.35 din 29.07.2014 privind rectificarea bugetului local

  Hotararea nr.36 din 29.07.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2014

  Hotararea nr.37 din 26.08.2014 privind rectificarea bugetului local

  Hotararea nr.38 din 26.08.2014 privind privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava"

  Hotararea nr.39 din 26.08.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2014

  Hotararea nr.40 din 25.09.2014 privind aprobarea unor măsuri necesare realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Sibiu, Regiunea nord şi est, în perioada 2014-2015

  Hotararea nr.41 din 30.09.2014 privind rectificarea bugetului local

  Hotararea nr.42 din 30.09.2014 privind trecerea în proprietatea publică a oraşului Copşa Mică a două imobile aflate în proprietatea domnului Bratu Sebastian, prin procedura de dare în plată, prevăzută de art. 175 din O.G. nr.92/2003 - Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  Hotararea nr.43 din 30.09.2014 privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Feher Raul Graţian

  Hotararea nr.44 din 30.09.2014 privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Ruja Traian Cosmin

  Hotararea nr.45 din 30.09.2014 privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Surubariu Dorin Călin

  Hotararea nr.46 din 30.09.2014 privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Cercea Mircea Constantin

  Hotararea nr.47 din 30.09.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2014

  Hotararea nr.48 din 28.10.2014 privind rectificarea bugetului local

  Hotararea nr.49 din 28.10.2014 privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Eco Sibiu", modificarea Contractului de Asociere pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu" şi avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi delegarea operării instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale

  Hotararea nr.50 din 28.10.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2014

  Hotararea nr.51 din 25.11.2014 privind rectificarea bugetului local

  Hotararea nr.52 din 25.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

  Hotararea nr.53 din 25.11.2014 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al SMURD Copşa Mică

  Hotararea nr.54 din 25.11.2014 privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Danciu Liliana

  Hotararea nr.55 din 25.11.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2014

  Hotararea nr.56 din 15.12.2014 privind rectificarea bugetului local

  Hotararea nr.57 din 15.12.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

  Hotararea nr.58 din 15.12.2014 privind acordarea normei de hrană poliţiştiolr locali din cadrul Biroului Poliţia Locală Copşa Mică, începând cu data de 1 ianuarie 2015

  Hotararea nr.59 din 15.12.2014 privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Rusneac Elena

  Hotararea nr.60 din 15.12.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2015

  Hotarari CLCM 2013

  Hotararea nr.01 din 03.01.2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

  Hotararea nr.02 din 03.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

  Hotararea nr.03 din 29.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
  Anexa 1 privind aprobarea cumpărării unui imobil-teren cu statie captare apă, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, aflat în proprietatea SC Poliglot ComImpex SRL, inscris în Cartea Funciară cu nr.100522 Axente Sever, nr.top./cad. 1136/2/2

  Hotararea nr.04 din 29.01.2013 privind aprobarea unui schimb de imobile între oraşul Copşa Mică şi doamna Mareş Gabi Ramona şi însuşirea rapoartelor de evaluare ale imobilelor

  Hotararea nr.05 din 29.01.2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil-teren situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str.1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr. 100416 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/1

  Hotararea nr.06 din 29.01.2013 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local de urbanism pentru oraşul Copşa Mică, aprobate prin HCL nr.4/ 25.01.2000

  Hotararea nr.07 din 08.02.2013 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu a podului peste râul Târnava Mare, situat pe drumul comunal DC 8, aflat în domeniul public al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.08 din 08.02.2013 privind înfiinţarea Centrului de zi MARIA Copşa Mică, aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară, Organigrama Centrului de zi, Cartei drepturilor beneficiarilor şi Codului Etic
  Anexa nr.1 - Organigrama
  Anexa nr.2 - Stat de functii
  Anexa nr.3 - ROF
  Anexa nr.4 - ROI
  Anexa nr.5 - Carta drepturilor
  Anexa nr.6 - Cod etic

  Hotararea nr.09 din 26.02.2013 privind modificarea şi completarea HCL Copşa Mică nr.17/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.10 din 26.02.2013 privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2013 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
  Anexa nr.6 - Cod etic

  Hotararea nr.11 din 26.03.2013 pentru revocarea HCL Copsa Mica nr.5/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil-teren situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. 1 Decembrie, înscris în Cartea funciară nr.100416 Copsa Mică, nr top 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/1

  Hotararea nr.12 din 26.03.2013 privind mandatarea primarului orasului Copşa Mică pentru semnarea/implementarea şi semnarea tuturor documentelor aferente realizării obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramelor care fac obiectul Conventiei de finanţare nr.5540/SB din 26.10.2006, încheiată cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, actual Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Hotararea nr.13 din 26.03.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
  Anexa nr.1 - Organigrama
  Anexa nr.2 - Stat de functii Primarie
  Anexa nr.3 - Stat de functii Serviciul Public
  Anexa nr.4 - Stat de functii SVSU şi SMURD

  Hotararea nr.14 din 26.03.2013 privind atribuirea numărului stradal 57/A pentru imobiliu construit de Asocierea FCC Construccion-Alpine-Azvi-Straco în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Şoseaua Sibiului, pe terenul aflat în domeniul public al Statului Român, înscris în Cartea funciară nr.100428, oraş Copşa Mică, nr. cadastral 100428-C1 şi 100428-C2

  Hotararea nr.15 din 26.03.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.16 din 08.04.2013 privind aprobarea bugetului local al orasului Copsa Mica, a bugetelor pentru institutiile publice si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5

  Hotararea nr.17 din 08.04.2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

  Hotararea nr.18 din 08.04.2013 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Construire Trup Intravilan Parc Solar cu Celule Fotovoltaice pentru producerea de Energie Electrica de 3 MW si racordare R.E.D." initiator S.C. ENESOL S.R.L., beneficiar: Primaria orasului Copsa Mica, pentru terenul proprietate privata in suprafata de 66.359 mp, inscris in Cartea funciara nr.100417 Copsa Mica, nr. cadastral 100417

  Hotararea nr.19 din 30.04.2013 privind aprobarea cumpărarii unui imobil - constructie cu teren aferent, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Şoseaua Sibiului, nr.59, aflat în proprietatea doamnei Giurchescu Rodica Maria Anca, înscris în Cartea funciară cu nr.100629 (nr. CF vechi 3056) Axente Sever, nr. top. 1136/1

  Hotararea nr.20 din 30.04.2013 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri şi a terenului aferent clădirilor folosite ca domiciliu de către voluntarii din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Copşa Mică.

  Hotararea nr.21 din 30.04.2013 privind trecerea autoturismului Ford Fusion, cu numărul de înmatriculare SB28PCM, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, din dotarea Biroului poliţia locală în dotarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Copşa Mică.

  Hotararea nr.22 din 28.05.2013 privind rectificarea bugetului local şi utilizarea excedentului anual al bugetului local
 • Anexa nr. 1
 • Anexa nr. 1A
 • Anexa nr. 1B
 • Anexa nr. 2A

  Hotararea nr.23 din 28.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la SC ECO-SAL SA Mediaş pe anul 2013.

  Hotararea nr.24 din 28.05.2013 privind aprobarea proiectului, a participării Primăriei Oraşului Copşa Mică în calitate de partener şi a cheltuielilor aferente proiectului "Implementarea unei soluţii de e-guvernare în cadrul parteneriatului cu lider Consiliul Judeţean Sibiu" finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

  Hotararea nr.25 din 25.06.2013 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr.100525 Copşa Mică, nr. cad.77, nr. top. 1643/15/1/5, în suprafaţă de 5544 m.p., împreună cu hala ridicată pe teren, în suprafaţă de 500 m.p., neîntabulată

  Hotararea nr.26 din 25.06.2013 privind vânzarea unui apartament şi a terenului aferent, din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, situat în str. Aleea Castanilor, nr.9, ap.6, înscris în Cartea funciară nr. 100065-C1-U2 Copşa Mică, nr. cad. 1128/2/1/7/2/2/VI

  Hotararea nr.27 din 25.06.2013 privind darea în folosinţă gratuita Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a unui spaţiu situat la parterul imobilului din str. Aleea Castanilor, nr.8, Copşa Mică, în suprafaţă de 17,5 m.p., din domeniul public al oraşului Copşa Mică, din sediul Primăriei oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.28 din 25.06.2013 privind aprobarea participarii orasului Copsa Mica la concursul pentru buna gospodarire a comunelor si oraselor din judetul Sibiu

  Hotararea nr.29 din 25.06.2013 privind aprobarea completarii Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONORD SIBIU, aprobarea modificarii Actului constitutiv al operatorului S.C. ECO-SAL S.A., aprobarea modificarilor la contractul de delegare, aprobarea caietului cadru de sarcini si aprobarea Regulamentului de functionare al operatorului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONORD SIBIU

  Hotararea nr.30 din 25.06.2013 privind aprobarea retelei scolare a orasului Copsa Mica pentru anul scolar 2013-2014

  Hotararea nr.31 din 25.06.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

  Hotararea nr.32 din 08.07.2013 privind aprobarea participarii orasului Copsa Mica la proiectul "Respect pentru mestesugurile traditionale"

  Hotararea nr.33 din 30.07.2013 privind rectificarea bugetului local, modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 si utilizarea excedentului anual al bugetului local
 • Anexa nr. 1 la HCL nr.33
  Anexa nr. 2 la HCL nr.33

  Hotararea nr.34 din 30.07.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statelor de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si ale serviciilor publice infiintate si organizate prin hotarari ale Consiliului Local al orasului Copsa Mica
  Anexa nr. 1 la HCL nr.34
  Anexa nr. 2 la HCL nr.34
  Anexa nr. 2A la HCL nr.34
  Anexa nr. 2B la HCL nr.34

  Hotararea nr.35 din 30.07.2013 privind aprobarea vanzarii unei locuinte construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre titularul contractului de inchiriere, domnul Folea Cristian Alin

  Hotararea nr.36 din 30.07.2013 privind mandatarea Consiliului Director al asociatiei pentru semnarea documentelor care contin modificari aprobate prin HCL nr. 29/2013 privind Statutul si Actul constitutiv al ADI Econord Sibiu, in numele si pentru orasul Copsa Mica

  Hotararea nr.37 din 30.07.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, acordarea dreptului de uz si de servitute de trecere subterana, de suprafata si aeriana asupra unor terenuri din domeniul public al orasului Copsa Mica, in favoarea SC Enesol SRL

  Hotararea nr.38 din 27.08.2013 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două apartamente din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, bl.P1, str. 1 Decembrie

  Hotararea nr.39 din 24.09.2013 privind rectificarea bugetului local şi utilizarea excedentului anual al bugetului local
  Anexa nr. 1, 1A, 1B la HCL nr.39

  Hotararea nr.40 din 24.09.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2013

  Hotararea nr.41 din 29.10.2013 privind rectificarea bugetului local şi utilizarea fondului de rezervă bugetară
  Anexe la HCL nr. 41

  Hotararea nr.42 din 29.10.2013 privind aprobarea modificării Statutului de funcţii al SMURD Copşa Mică

  Hotararea nr.43 din 29.10.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2013

  Hotararea nr.44 din 26.11.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din luna noiembrie 2013

  Hotararea nr.45 din 26.11.2013 privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013
  Anexe la HCL nr. 45

  Hotararea nr.46 din 26.11.2013 privind aprobarea delimitării zonelor din oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/ taxei pe teren şi clădiri

  Hotararea nr.47 din 26.11.2013
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
  Anexe la HCL nr. 47

  Hotararea nr.48 din 26.11.2013 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Construire Trup Intravilan Construire Parc Solar cu Celule Fotovoltaice pentru Producerea de Energie Electrică Copşa Mică, Judeţul Sibiu", iniţiator SC YELOW POWER SRL, beneficiar Primăria oraşului Copşa Mică, pentru terenul proprietate privată în suprafaţă de 28.300 mp, înscris în Cartea funciară nr.100553 Copşa Mică, nr. cadastral 100553

  Hotararea nr.49 din 26.11.2013 privind aprobarea înscrierii instituţiei administrativ-teritoriale Copşa Mică, în loc de Axente Sever, în Cartea funciară nr.100252, provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3488, nr. cad.168/5, nr. top. 1339/1/1/1/1/1/1/1/5

  Hotararea nr.50 din 26.11.2013 privind aprobarea preţului local de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

  Hotararea nr.51 din 26.11.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2013

  Hotararea nr.52 din 16.12.2013 privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013
  Anexe la HCL nr. 52

  Hotararea nr.53 din 16.12.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2014

  Hotarari CLCM 2012

  Hotararea nr.01 din 28.08.2012
  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

  Hotararea nr.02 din 28.08.2012
  privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  Hotarari CLCM 2011

  Hotararea nr.01 din 03.01.2011
  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru acoperirea golului de casa

  Hotararea nr.02 din 25.01.2011
  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil-apartamentul nr.40, bl. P10, str.1 Decembrie, înscris în Cartea financiară nr. 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr.cad.: 92/1/4/2-C1-U40, nr. top.: 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2-C1-U40, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.03 din 25.01.2011
  privind aprobarea vânzării a trei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

  Hotararea nr.04 din 25.01.2011
  privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, doamna Luca Gabriela, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

  Hotararea nr.05 din 25.01.2011
  privind aprobarea dezmembrării unui imobil, teren din intravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 1000119 Copşa Mică, nr.top. 1867/1/2/1/1/1

  Hotararea nr.06 din 25.01.2011
  privind modificarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de modernizare drum acces şi parcare, strada Laborator, bloc 34 şi 35, oraş Copşa Mică", aprobaţi prin HCL Copşa Mică, nr.77/2011

  Hotararea nr.07 din 25.01.2011
  privind planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2011 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

  Hotararea nr.08 din 25.01.2011
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.09 din 28.02.2011
  privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile publice pentru anul 2011

  Hotarari CLCM 2010

  Hotararea nr.01 din 06.01.2010
  privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului de casa

  Hotararea nr.02 din 26.01.2010
  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Czapi Paraschiva

  Hotararea nr.03 din 26.01.2010
  privind aprobarea dezmembrării unui imobil, teren din intravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea Funciara nr. 100098 Copşa Mică, nt. Top. 1171/1/1/1/1

  Hotararea nr.04 din 26.01.2010
  privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren cu construcţii, situat în Copşa Mică, str. Şoseaua Sibiului f.n., înscris în Cartea funciară nr. 100050 Copşa Mică, nr. top. 1957/2/3/3/2/1, nr. cad. 303

  Hotararea nr.05 din 26.01.2010
  privind aprobarea Planului strategic pe perioada 2010-2014 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Copşa Mică, Codului etic al personalului care oferă servicii sociale şi Carta drepturilor beneficiarilor de asistenţă socială

  • Anexa 1 - PLAN STRATEGIC PE PERIOADA 2010 - 2014
  • Anexa 2 - Codul Etic al personalului care ofera servicii sociale
  • Anexa 3 - Carta Drepturilor Beneficiarilor de servicii de asistenta sociala

   Hotararea nr.06 din 26.01.2010
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă

   Hotararea nr.07 din 04.02.2010
   privind modificarea HCL Copşa Mică nr. 56/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a planului de investiţii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evoluţie al tarifelor şi a cofinanţării pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”

  • Anexa 1
  • Anexa 2
  • Anexa 3
  • Anexa 4

   Hotararea nr.08 din 04.02.2010
   privind aprobarea înscrierii unităţii administrativ-teritoriale Copşa Mică, în lod de AXENTE Sever, în Cartea funciară nr. 3281, cu nr. top. 1185/2/1/2/7, Cartea funciară nr. 3282 cu nr. top 1185/2/1/2/6 şi Cartea funciară nr. 3283 cu nr top 1185/2/1/2/8

   Hotararea nr.09 din 23.02.2010
   privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă pe anul 2010, conform art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

   Hotararea nr.10 din 23.02.2010
   privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă pe anul 2010, conform art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

  • Anexa 1
  • Anexa 2
  • Anexa 3
  • Anexa 4
  • Anexa 5
  • Anexa 6
  • Anexa 7

   Hotararea nr.11 din 23.02.2010
   privind aprobarea înscrierii unităţii administrativ-teritoriale Copşa Mică, în loc de Axente Sever, în Cartea funciară nr. 100225, cu nr. Top 4970/2/1/1/1/1/1/15, nr. Cad. 92/15

   Hotararea nr.12 din 23.02.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în CF nr. 1709 N Copşa Mică, nr. Cadastral 255/3

   Hotararea nr.13 din 23.02.2010
   privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.14 din 23.02.2010
   privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu

  • Anexa 1 - Organigrama
  • Anexa 2 - ROF

   Hotararea nr.15 din 23.02.2010
   privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu

  • Anexa 1
  • Anexa 2

   Hotararea nr.16 din 23.02.2010
   privind aprobarea apartamentării blocului nr. 10 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 1751 Copşa Mică, nr. Top 1872/3, nr. Cad. 318

   Hotararea nr.17 din 23.02.2010
   privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren din extravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 100081 Copşa Mică, nr. Cad. 194

   Hotararea nr.18 din 23.02.2010
   privind aprobarea rectificării suprafeţei şi repoziţionării imobilului înscris în Cartea funciară nr. 154 Copşa Mică, nr. Top 1872/1, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de SC TOPOCAD SRL MEDIAŞ

   Hotararea nr.19 din 23.02.2010
   privind aprobarea extinderii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIAŢIA CELOR ŞAPTE COMUNITĂŢI", prin aderarea comunei Şeica Mare

   Hotararea nr.20 din 23.02.2010
   privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1991, către titularul contractului de închiriere, doamna Lazăr Ileana

   Hotararea nr.21 din 30.03.2010
   privind rectificarea bugetului

   Hotararea nr.22 din 30.03.2010
   privind revocarea HCL Copşa Mică nr. 76/2009 privind aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a două terenuri din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către domnul Ciucă Marius, terenuri ocupate de o construcţie proprietate personală

   Hotararea nr.23 din 30.03.2010
   privind aprobarea apartamentării blocului P1 din str. 1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în CF nr. 100120 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/2, nr. cad. 93

   Hotararea nr.24 din 30.03.2010
   pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Sibiu

   Hotararea nr.25 din 30.03.2010
   pentru modificarea HCL Copşa Mică nr. 65/2009 privind atribuirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

   Hotararea nr.26 din 30.03.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara nr. 72, înscris în Cartea funciară cu nr. 100043 Copşa Mică, nr. top 37 şi 38

   Hotararea nr.27 din 30.03.2010
   privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă în perioada 01.04-31.12.2010, conform art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

   Hotararea nr.28 din 30.03.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două terenuri din intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Târnăvioara, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, CF 100069 Copşa Mică, nr. cad. 100, nr. top 14282/2 şi CF nr. 100073 Copşa Mică, nr. cad. 102, nr. top 169/2

   Hotararea nr.29 din 30.03.2010
   privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a 27,71 ha păşune din domeniul privat al oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.30 din 19.04.2010
   privind acceptarea unei donaţii din partea SC ALDONA SRL

   Hotararea nr.31 din 27.04.2010
   privind rectificarea de buget

   Hotararea nr.32 din 27.04.2010
   privind aprobarea apartamentării blocului P 23 din str.1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea Funciară nr.100157 Copşa Mică, nr. top. 4970/2/1/1/1/1/1/15, nr.cad. 92/15

   Hotararea nr.33 din 27.04.2010
   privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONORD" Sibiu

   Hotararea nr.34 din 27.04.2010
   privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică

   Hotararea nr.35 din 27.04.2010
   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "VALORIFICAREA ENERGIEI SOLARE PRIN PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI ENERGIE TERMICĂ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ" precum şi acceptarea depunerii acestuia pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă

   Hotararea nr.36 din 27.04.2010
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă

   Hotararea nr.37 din 31.05.2010
   privind rectificarea de buget

   Hotararea nr.38 din 31.05.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil situat în oraşul Copşa Mică, Şos. Mediaşului, nr.39

   Hotararea nr.39 din 31.05.2010
   privind aprobarea apartamentării Bl. nr.14 din Aleea Salcâmilor

   Hotararea nr.40 din 31.05.2010
   privind aprobarea apartamentării Bl. nr.10, ap.10 din Aleea Primăverii

   Hotararea nr.41 din 31.05.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara, nr.15, casa si curte intravilan

   Hotararea nr.42 din 31.05.2010
   privind atestarea la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a 20 de apartamente din scara B, Bl. P1, str. 1 Decembrie

   Hotararea nr.43 din 29.06.2010
   privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Ailincăi Iulia

   Hotararea nr.44 din 29.06.2010
   privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Suciu Carol, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

   Hotararea nr.45 din 29.06.2010
   privind aprobarea apartamentării blocului nr. 6 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 154 Copşa Mică, nr. top 1872/1

   Hotararea nr.46 din 29.06.2010
   privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a unui spaţiu în suprafaţă de 25,80 m.p. "sala de ceremonii", din domeniul public al oraşului Copşa Mică, situat în sediul Primăriei oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.47 din 29.06.2010
   privind modificarea HCL Copşa Mică nr. 42/2010 privind atestarea la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a 20 apartamente din scara B, bl. P1, str. 1 Decembrie, Copşa Mică

   Hotararea nr.48 din 29.06.2010
   privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului bl. 37 ANL - construcţii cu locuinţe, situat în oraşul Copşa Mică, str. Laborator

   Hotararea nr.49 din 19.07.2010
   privind atribuirea dreptului de servitute de trecere pietonal şi auto asupra a trei parcele din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, în favoarea a trei parcele aflate în proprietatea SC SANA POWER SRL

   Hotararea nr.50 din 27.07.2010
   privind rectificarea bugetului

   Hotararea nr.51 din 27.07.2010
   privind utilizarea fondului de rulment

   Hotararea nr.52 din 27.07.2010
   privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Dărăban Vasile

   Hotararea nr.53 din 27.07.2010
   privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Ruja Traian Cosmin

   Hotararea nr.54 din 27.07.2010
   privind completarea inventarului domeniului privat al oraşului Copşa Mică prin includerea în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a apartamentului nr. 14, bl. P23 str. 1 Decembrie, Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 100157-C1-U14, nr cad. 100157-C1-U14

   Hotararea nr.55 din 27.07.2010
   privind modificarea art. 1 din HCL Copşa Mică nr. 48/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului bloc 37ANL - construcţii cu locuinţe, situat în oraşul Copşa Mică, str. Laborator

   Hotararea nr.56 din 27.07.2010
   privind alegerea preşedintelui de şedinţă

   Hotararea nr.57 din 10.08.2010
   privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  • Anexa 1 - Organigrama
  • Anexa 2 - Stat de funcţii

   Hotararea nr.58 din 10.08.2010
   privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la proiectul "Animaţii sociale şi culturale la Copşa Mică" în cooperare cu Primăria l'Hermitage - Franţa, Comitetul de Înfrăţire l'Hermitage Franţa, Asociaţia l'Ouvre-Boites şi Asociaţia Prietenia - Copşa Mică

   Hotararea nr.59 din 10.08.2010
   privind aprobarea obiectivelor de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii: "Lucrări de amenajare a trotuarelor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în zona blocurilor 31-32-33, strada Laborator, oraş Copşa Mică" şi "Lucrări de amenajare parcări în oraşul Copşa Mică(Parcare în zona Şcolii generale nr. 3 şi a blocului nr. 39)

   Hotararea nr.60 din 31.08.2010
   privind rectificarea de buget

   Hotararea nr.61 din 31.08.2010
   privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

  • Anexa 1 - Tablou cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2011

   Hotararea nr.62 din 31.08.2010
   privind transmiterea cu titlu gratuit de proprietate asupra imobilului din str. Şoseaua Sibiului fn, teren şi construcţie, înscris în Cartea funciară nr. 100068 Copşa Mică, nr. top 100068 şi 100068-C1, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea-Conferinţa Transilvania de Sud

   Hotararea nr.63 din 31.08.2010
   privind reconfirmarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

   Hotararea nr.64 din 31.08.2010
   privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică în calitate de membru fondator la înfiinţarea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Regiunea Târnavelor"

   Hotararea nr.65 din 31.08.2010
   privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere al unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu"

   Hotararea nr.66 din 31.08.2010
   privind aprobarea Convenţiei care urmează a fi încheiată între SC TRACON SRL şi ADI ECO SIBIU pentru Proiectul "Sistem de Management Intergat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu"

   Hotararea nr.67 din 31.08.2010
   privind aprobarea bugetului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco Sibiu", a cotizaţiei de membru pe anul 2011 şi a constituirii Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu"

   Hotararea nr.68 din 28.09.2010
   privind rectificarea bugetului

   Hotararea nr.69 din 28.09.2010
   privind apborarea obiectivului de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare sediu SMURD"

  • Anexa 1 - Indicatori tehnico-economici

   Hotararea nr.70 din 28.09.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara nr. 72 grădină intravilan, casă şi curte intravilan, înscris în CF nr. 100043 Copşa Mică, nr. top 37 şi 38, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.71 din 28.09.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - apartamentul nr. 14 bl. P23 str. 1 Decembrie, înscris în CF nr. 100157 şi 100157-C1-U14, nr. cad. 100157 şi 100157-C1-U14, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.72 din 28.09.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică descisă a 20 apartamente din scara B, bl. P1, str. 1 Decembrie, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.73 din 28.09.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în CD nr. 100128 Copşa Mică

   Hotararea nr.74 din 28.09.2010
   privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program normal - Copşa Mică

   Hotararea nr.75 din 28.09.2010
   privind instituirea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru oraşul Copşa Mică

   Hotararea nr.76 din 26.10.2010
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a 13 terenuri situate in extravilanul oraşului Copşa Mică, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.77 din 26.10.2010
   privind aprobarea obiectivelor de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Lucrări de modernizare alee pietonală, strada Primăverii, oraş Copşa Mică" şi "Lucrări de modernizare drum acces şi parcare, strada Laborator, bl.34-35, oraş Copşa Mică"

   Hotararea nr.78 din 28.09.2010
   privind acordarea unui supliment salarial doamnei Matefi Tunde, consilier în cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Copşa Mică

   Hotararea nr.79 din 28.09.2010
   privind rectificarea de buget

   Hotararea nr.80 din 28.09.2010
   privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

   Hotararea nr.81 din 30.10.2010
   privind rectificarea de buget

   Hotararea nr.82 din 30.10.2010
   privind utilizarea fondului de rulment

   Hotararea nr.83 din 30.10.2010
   privind completarea inventarului domeniului privat al oraşului Copşa Mică prin includerea în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a trei apartamente din blocul P10, str. 1 Decembrie, oraş Copşa Mică

   Hotararea nr.84 din 30.10.2010
   privind aprobarea schimbului de terenuri între oraşul Copşa Mică şi SC Sana Power SRL Mediaş şi însuşirea rapoartelor de evaluare ale terenurilor

   Hotararea nr.85 din 30.10.2010
   privind aprobarea apartamentării blocului nr. 5 din str. Aleea Primăverii , oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 100191 şi 10019-C1

   Hotararea nr.86 din 30.10.2010
   privind aprobarea dezmembrării unui imobil, teren din intravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 100228 Copşa Mică, nr. top 1170/1/3/1/3

   Hotararea nr.87 din 30.10.2010
   privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

   Hotararea nr.88 din 22.12.2010
   privind modificarea art.2 din HCL Copşa Mică nr. 35/2010

   Hotararea nr.89 din 22.12.2010
   privind rectificarea de buget

   Hotararea nr.90 din 22.12.2010
   privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a nr. de funcţii din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mică prin reducerea a trei funcţii publice de execuţie vacante şi a unui post vacant aflat în regim contractual

   Hotararea nr.91 din 22.12.2010
   privind reorganizarea Biroului Poliţia Comunitară în Biroul Poliţia Locală

   Hotararea nr.92 din 22.12.2010
   privind constituirea la nivelul oraşului Copşa Mică a Comisiei locale de ordine publică

  Hotarari CLCM 2009

  Hotararea nr.01 din 09.01.2009
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.02 din 27.01.2009
  privind alegerea presedintelui de sedinta

  Hotararea nr.03 din 27.01.2009
  privind mandatarea Primarului pentru aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari"

  Hotararea nr.04 din 27.01.2009
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.05 din 24.02.2009
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.06 din 24.02.2009
  privind completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONORD Sibiu"

  Hotararea nr.07 din 24.02.2009
  privind stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de Salubrizare pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. "ECONORD Sibiu"

  Hotararea nr.08 din 24.02.2009
  privind avizarea Caietului de Sarcini si a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare furnizat pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. "ECONORD Sibiu"

  Hotararea nr.09 din 24.02.2009
  privind stabilirea politicii tarifare in cadrul A.D.I. "ECONORD Sibiu"

  Hotararea nr.10 din 24.02.2009
  privind aprobarea dezmembrarii unui teren din extravilanul orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.11 din 24.02.2009
  privind aprobarea schimbului de terenuri intre orasul Copsa Mica si dl. Hansa Constantin jr.

  Hotararea nr.12 din 24.02.2009
  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor publicitare atasate statiilor de autobuz, amplasate pe teritoriul orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.13 din 24.02.2009
  privind aprobarea tarifelor la transportul public local de calatori din orasul Copsa Mica

  Hotararea nr.14 din 20.03.2009
  privind modificarea şi completarea HCL Copşa Mică nr. 87/2008 privind aprobarea participării Primăriei oraşului Copşa Mică la proiectul "ACCES"

  Hotararea nr.15 din 27.03.2009
  privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, pe anul 2009

  Hotararea nr.16 din 27.03.2009
  privind aprobarea modificării Organigramei Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  Hotararea nr.17 din 27.03.2009
  privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea SC ECO-SAL SA MEDIAŞ

  Hotararea nr.18 din 27.03.2009
  privind aprobarea apartamentării blocului P10 din str. 1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 3444 Axente Sever, nr. topografic 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2, nr. cadastral 92/1/4/2

  Hotararea nr.19 din 27.03.2009
  privind scoaterea din inventarul domeniului public al oraşului Copşa Mică a unui imobil-teren.

  Hotararea nr.20 din 06.04.2009
  privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU"

  Hotararea nr.21 din 06.04.2009
  privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Sibiu

  Hotararea nr.22 din 28.04.2009
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.23 din 28.04.2009
  privind aprobarea tarifului la apa de tip menajer furnizată agenţilor economici şi instituţiilor publice, prin intermediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală

  Hotararea nr.24 din 28.04.2009
  privind aprobarea încheierii contului de execuţie a bugetului local al oraşului Copşa Mică pe anul 2008

  Hotararea nr.25 din 28.04.2009
  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile statului, în baza Decretului Lege 61/1990, către titularul contractului de inchiriere

  Hotararea nr.26 din 28.04.2009
  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil, gradina, casa şi curte situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, în str.Târnavioara nr.15, înscris în Cartea funciară cu nr.98.II, numere topografice 180 şi 181

  Hotararea nr.27 din 28.04.2009
  privind aprobarea procedurii şi condiţiilor pentru angajarea şefului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  Hotararea nr.28 din 28.04.2009
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.29 din 18.05.2009
  privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă pe anul 2009 conform art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

  Hotararea nr.30 din 26.05.2009
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.31 din 26.05.2009
  privind aprobarea tarifului la apa de uz menajer furnizată populaţiei, prin intermediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală

  Hotararea nr.32 din 26.05.2009
  privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

  Hotararea nr.33 din 30.06.2009
  privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de "Cetăţean de onoare al oraşului Copşa Mică"

  Hotararea nr.34 din 30.06.2009
  privind aprobarea regimului contravenţiilor privind gospodărirea şi păstrarea ordinii şi liniştii publice în oraşul Copşa Mică

  Hotararea nr.35 din 30.06.2009
  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-apartamentul 40 din blocul P10, strada 1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr. 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/1/15/XL

  Hotararea nr.36 din 30.06.2009
  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-Scara B din Blocul P1, Strada 1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr. 1702 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/2 (nr. Cad. 93), de la apartamentul 21 la apartamentul 40 şi terenul aferent

  Hotararea nr.37 din 30.06.2009
  privind trecerea din domeniul public al oraşului Copşa Mică în domeniul privat al acestuia a două terenuri

  Hotararea nr.38 din 30.06.2009
  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a şapte terenuri situate în extravilanul oraşului Copşa Mică, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.39 din 30.06.2009
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.40 din 28.07.2009
  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-grădină, casă şi curte, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, în str. Târnăvioara, nr.72, înscris în Cartea Funciară nr.100043 Copşa Mică (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.120 Târnăvioara), nr.cad. C1, nr.top 37,38

  Hotararea nr.41 din 28.07.2009
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.42 din 31.08.2009
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.43 din 31.08.2009
  privind modificarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia Copilului

  Hotararea nr.44 din 07.09.2009
  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara, nr.15 - grădină intravilan, casă şi curte intravilan - înscris în Cartea funciară cu nr.98.II Târnăvioara, nr.top.180 şi 181, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.45 din 07.09.2009
  privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al oraşului Copşa Mică" domnului CHRISTIAN ANDRE LE MAUT

  Hotararea nr.46 din 07.09.2009
  privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al oraşului Copşa Mică" doamnei DANIELE MARGUERITE MADELEINE RIVIERE

  Hotararea nr.47 din 29.09.2009
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.48 din 29.09.2009
  privind aprobarea vânzării a patru locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

  Hotararea nr.49 din 29.09.2009
  privind aprobarea transformării unor posturi contractuale în funcţii publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.50 din 08.10.2009
  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, pentru înfiinţarea unui cabinet de tehnică dentară

  Hotararea nr.51 din 08.10.2009
  privind aprobarea deplasării în Italia a Primarului oraşului Copşa Mică şi a Administratorului public în perioada 12-17.10.2009

  Hotararea nr.52 din 08.10.2009
  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil, teren în suprafaţă de 678 mp şi construcţie în suprafaţă de 530 mp, fosta Centrală termică nr.2, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. 1 Decembrie f.n., înscris în Cartea Funciară cu nr. 100055 Copşa Mică, numere cadastrale 100055 şi 100055-C1, nr. top.4970/2/1/1/1/1/1/11

  Hotararea nr.53 din 14.10.2009
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.54 din 27.10.2009
  privind aprobarea vânzării a patru locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului Lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

  Hotararea nr.55 din 27.10.2009
  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil - apartamentul nr.40 din blocul P10, cartier 1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr.cad. 92/1/4/2-C1-U40, nr.top. 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2-C1-U40

  Hotararea nr.56 din 27.10.2009
  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investiţii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evoluţie a tarifelor şi a cofinanţării pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu"

  Hotararea nr.57 din 27.10.2009
  privind aprobarea bugetului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco Sibiu" pe anul 2009 şi a cotizaţiei de membru pe anul 2009

  Hotararea nr.58 din 27.10.2009
  privind aprobarea Actului Adiţional al Statutului şi a Actului Adiţional la Actul Constitutiv al ADI Eco Sibiu precum şi a cotizaţiei pe anul 2010 a membrilor ADI Eco Sibiu

  Hotararea nr.59 din 27.10.2009
  privind aprobarea Contractului de asociere al unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI Eco Sibiu pentru "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu"

  Hotararea nr.60 din 27.10.2009
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.61 din 10.11.2009
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.62 din 10.11.2009
  privind aprobarea organizării achiziţiei publice de produse „Achiziţie a două autovehicule speciale de compactare şi transport deşeuri"

  Hotararea nr.63 din 10.11.2009
  privind aprobarea organizării achiziţiei publice de lucrări „Construcţie staţie de epurare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică"

  Hotararea nr.64 din 24.11.2009
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.65 din 24.11.2009
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

  • Anexa nr.1 la HCL 65/2009
   Hotararea nr.66 din 24.11.2009
   privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Sibiu

   Hotararea nr.67 din 24.11.2009
   privind atribuirea denumirii Strada "Stadionului" pentru zona în care sunt amplasate imobilele de locuit din incinta stadionului oraşului Copşa Mică şi cantonul CFR de lângă stadion

   Hotararea nr.68 din 24.11.2009
   privind aprobarea deplasării în Franţa a domnului Nicolae Rotar, referent în problematica romilor, în perioada 10-17 decembrie 2009

   Hotararea nr.69 din 24.11.2009
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil-apartamentul 40 bl. P10, str. 1 Decembrie, înscris în Cartea funuciara nr. 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr. Cad. 92/1/4/2 - C1-U40 nr. Top. 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2-C1-U40, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

   Hotararea nr.70 din 24.11.2009
   privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil-teren şi construcţie-situat în str. 1 Decembrie f.n., aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, fosta Centrală termică nr. 2, înscris în Cartea funciară nr. 100055Copşa Mică, nr. Cad. 100053-C1, nr. top. 4970,/2/1/1/1/1/1/11

   Hotararea nr.71 din 24.11.2009
   privind aprobarea rectificării suprafeţei şi repoziţionării imobilului înscris în Cartea funciară nr. 154 Copşa Mică, nr. Top 1872/3, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de SC TOPOCAD SRL MEDIAŞ

   Hotararea nr.72 din 24.11.2009
   privind aprobarea înscrierii unităţii administrativ-teritoriale Copşa Mică, în loc de Axente Sever în Cartea funciară nr. 100157, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2520/B

   Hotararea nr.73 din 17.12.2009
   privind rectificarea de buget

   Hotararea nr.74 din 17.12.2009
   privind aprobarea apartamentării blocului nr. 12 din str. Aleea Castanilor, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 100048 Copşa Mică, nr. Top. 1128/2/1/9, nr. Cad. C1 şi 256

   Hotararea nr.75 din 17.12.2009
   privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fodnurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere

   Hotararea nr.76 din 17.12.2009
   privind aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a două terenuri din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către domnul Ciucă Marius, terenuri ocupate de o construcţie proprietate privată

   Hotararea nr.77 din 17.12.2009
   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  • Anexa 1 - ROF S.P.G.C. Copşa Mică
  • Anexa 2 - ROI S.P.G.C. Copşa Mică

  Hotarari CLCM 2008

  Hotararea nr.01 din data de 18.01.2008
  privind alegerea presedintelui de sedinta

  Hotararea nr.02 din data de 29.01.2008
  privind aprobarea bugetului local al orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.03 din data de 29.01.2008
  privind aprobarea Organigramei, a Statutului de functii si a nr. de personal

  Hotararea nr.04 din data de 29.01.2008
  privind aprobarea Organigramei si Statutului de functii ale Serviciului Public de Gospodarire Comunala Copsa Mica

  Hotararea nr.05 din data de 29.01.2008
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.06 din data de 26.02.2008
  privind participare Primariei orasului Copsa Mica la proiectul "ACCES"

  Hotararea nr.07 din data de 26.02.2008
  privind participarea Consiliului Local Copsa Mica la proiectul "Eficientizarea activitatii de evidenta a persoanelor la nivelul judetului Sibiu"

  Hotararea nr.08 din data de 26.02.2008
  privind aprobarea dezmembrarii unui teren situat in extravilanul orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.09 din data de 26.02.2008
  privind aprobarea dezmembrarii si apartamentarii unui imobil aflat in domeniul privat

  Hotararea nr.10 din data de 26.02.2008
  privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Copsa Mica a unui apartament

  Hotararea nr.11 din data de 26.02.2008
  privind aprobarea vanzarii unor locuinte catre actualii titulari ai contractelor de inchiriere

  Hotararea nr.12 din data de 26.02.2008
  privind aprobarea vanzarii unei locuinte construita din fondurile statului

  Hotararea nr.13 din data de 25.03.2008
  privind aprobarea fisei de evaluare a postului de Asistent Personal

  Hotararea nr.14 din data de 25.03.2008
  privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pe anul 2008

  Hotararea nr.15 din data de 25.03.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.16 din data de 25.03.2008
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.17 din data de 25.03.2008
  privind modificarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta

  Hotararea nr.18 din data de 25.03.2008
  privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in orasul Copsa Mica

  Hotararea nr.19 din data de 25.03.2008
  privind aprobarea vanzarii unei locuinte catre actualul titular al contractului de inchiriere

  Hotararea nr.20 din data de 25.03.2008
  privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a doua terenuri situate in intravilan

  Hotararea nr.21 din data de 30.04.2008
  privind alegerea presedintelui de sedinta

  Hotararea nr.22 din data de 30.04.2008
  privind aprobarea modificarii Organigramei Serviciului Public de Gospodarie Comunala Copsa Mica

  Hotararea nr.23 din data de 30.04.2008
  privind aprobarea schimbarii numelui asociatiei Econord Sibiu, extinderii acesteia si acceptarea de noi membri, modificarii Statutului si a Actului Constitutiv

  Hotararea nr.24 din data de 30.04.2008
  privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Copsa Mica pentru a vota "pentru" acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea Actului Constitutiv si Statutului ADI "Apa Tarnavei Mari" Medias

  Hotararea nr.25 din data de 30.04.2008
  privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Copsa Mica pentru a vota "pentru" aprobarea Strategiei Preliminare de Dezvoltare a Serviciilor de Apa...

  Hotararea nr.26 din data de 30.04.2008
  privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Copsa Mica pentru a vota "pentru" infiintarea Departamentului "Zetea" in cadrul ADI "Apa Tarnavei Mari"

  Hotararea nr.27 din data de 30.04.2008
  privind aprobarea vanzarii unei locuinte catre actualul titular al contractului de inchiriere in temeiul Legii nr.112/1995

  Hotararea nr.28 din data de 30.04.2008
  privind aprobarea vanzarii unei locuinte, construita din fondurile statului in baza Decretului Lege nr.61/1990, catre actualul titular al contractului de inchiriere

  Hotararea nr.29 din data de 30.04.2008
  privind aprobarea dezmembrarii unui teren situat in intravilanul orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.30 din data de 30.04.2008
  privind aprobarea dezmembrarii unui teren situat in intravilanul orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.31 din data de 30.04.2008
  privind aprobarea completarii listei de investitii pentru anul 2008 cu obiectivul "Sistem de captare ape pluviale Parcul Halebardei (centrul istoric) in orasul Copsa Mica"

  Hotararea nr.32 din data de 30.04.2008
  privind infiintarea Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.33 din data de 16.05.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.34 din data de 16.05.2008
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.35 din data de 27.05.2008
  privind aprobarea intabularii in Cartea funcciara a unui teren din intravilanul orasului Copsa Mica

  Hotararea nr.36 din data de 27.05.2008
  privind modificarea Organigramei, a Statutului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului

  Hotararea nr.37 din data de 27.05.2008
  privind stabilirea criteriilor si procedurilor de numire si eliberare din functie si atributiile administratorului public

  Hotararea nr.38 din data de 20.06.2008
  privind alegerea comisiei de validare

  Hotararea nr.39 din data de 20.06.2008
  privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 1 iunie 2008

  Hotararea nr.40 din data de 20.06.2008
  privind constituirea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.41 din data de 20.06.2008
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.42 din data de 20.06.2008
  privind alegerea viceprimarului oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.43 din data de 20.06.2008
  privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

  Hotararea nr.44 din data de 20.06.2008
  privind rectificarea bugetului

  Hotararea nr.45 din data de 08.07.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.46 din data de 08.07.2008
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.47 din data de 08.07.2008
  privind aprobarea modificării Organigramei Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  Hotararea nr.48 din data de 08.07.2008
  privind aprobarea procedurii şi condiţiilor pentru angajarea şefului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  Hotararea nr.49 din data de 08.07.2008
  privind înlocuirea reprezentanţilor oraşului Copşa Mică în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Cenzori ale SC Apa Târnavei Mari SA

  Hotararea nr.50 din data de 08.07.2008
  privind aprobarea notării în Cartea funciară şi a apartamentării blocului P1 din str. 1 Decembrie, Copşa Mică

  Hotararea nr.51 din data de 29.07.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.52 din data de 29.07.2008
  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

  Hotararea nr.53 din data de 29.07.2008
  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile satului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere

  Hotararea nr.54 din data de 29.07.2008
  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

  Hotararea nr.55 din data de 29.07.2008
  privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.56 din data de 29.07.2008
  privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unei parcele de teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, situată în extravilanul oraşului Copşa Mică, înscrisă în Cartea funciară cu nr. 1700 N - Copşa Mică, nr. cadastral 255, nr. parcelă 781

  Hotararea nr.57 din data de 29.07.2008
  privind aprobarea cumpărării unui imobil-teren de construcţii cu grădiniţă, situat în oraşul Copşa Mică, str. Aleea Salcâmilor, nr. 21, aflat în proprietatea SC POLIGLOT COMIMPEX SRL, înscris în Cartea funciară cu nr. 3315 Axente Sever, nr. top 1170/1/3/2

  Hotararea nr.58 din data de 26.08.2008
  privind rectificarea bugetului

  Hotararea nr.59 din data de 26.08.2008
  privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Franţa, în perioada 19-28 octombrie 2008

  Hotararea nr.60 din data de 26.08.2008
  privind aprobarea vânzării a două locuinţe către actualii titulari ai contractelor de închiriere, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

  Hotararea nr.61 din data de 26.08.2008
  privind acordarea unui mandat special Primarului oraşului Copşa Mică de a vota "pentru" acceptarea de noi membri în asociaţie şi completarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Apa Târnavei Mari" Mediaş

  Hotararea nr.62 din data de 26.08.2008
  privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "ECO SIBIU"

  Hotararea nr.63 din data de 26.08.2008
  privind aprobarea dezmembrării şi apartamentării unui imobil aflat în domeniul public al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.64 din data de 08.09.2008
  privind aprobarea cumpărării, prin participarea la licitaţie publică a imobilului-teren de construcţie cu grădiniţă, situat în oraşul Copşa Mică, str. Aleea Salcâmilor, nr. 21, aflat în proprietatea SC POLIGLOT COMIMPEX SRL, înscris în Cartea funciară cu nr. 3315 Axente Sever, nr. top. 1170/1/3/2

  Hotararea nr.65 din data de 08.09.2008
  privind recalcularea preţului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice către populaţie, practicat de Serviciul Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  Hotararea nr.66 din data de 08.09.2008
  privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al oraşului Copşa Mică în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.67 din data de 29.09.2008
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.68 din data de 29.09.2008
  privind rectificarea bugetului

  Hotararea nr.69 din data de 08.10.2008
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.70 din data de 29.10.2008
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.71 din data de 29.10.2008
  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică al domnului Macarei Mihai

  Hotararea nr.72 din data de 29.10.2008
  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică al domnului Macarei Mircea

  Hotararea nr.73 din data de 29.10.2008
  privind participarea oraşului Copşa Mică la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu capital public şi desemnarea acesteia ca operator regional

  Hotararea nr.74 din data de 29.10.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.75 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea parteneriatului dintre Grupul Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică şi Primăria oraşului Copşa Mică, în vederea implementării în comun a proiectului "Calificarea profesională-condiţie a cetăţeniei europene"

  Hotararea nr.76 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii ale Serviciului voluntar pentru stuaţii de urgenţă şi SMURD

  Hotararea nr.77 din data de 29.10.2008
  privind împuternicirea Primarului oraşului Copşa Mică să semneze în numele Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, contractele de voluntariat la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică

  Hotararea nr.78 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea apartamentării blocului nr. 12 din str. Aleea Castanilor, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 1701 Copşa Mic, nr . Topografic 1128/2/1/9, nr. cad. 256

  Hotararea nr.79 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea apartamentării blocului nr. 1 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 1625 Copşa Mică, nr. topografic 1869/2, nr. cadastral 174/2

  Hotararea nr.80 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren aflat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Laborator, înscris în Cartea funciară 1571/b Axente Sever, nr. top. 1185/2/1/2/15/1/1

  Hotararea nr.81 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren aflat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. 1 Decembrie, înscris în Cartea funciară 3444 Axente Sever, nr. cadastral 92/1/4, nr. top. 4970/2/1/1/1/1/1/1/4

  Hotararea nr.82 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea destinaţiei unor materiale rezultate din dezmembrări de mijloace fixe

  Hotararea nr.83 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 150 m.p. Din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către SC TELEMOBIL SA, în vederea instalării de echipamente de telecomunicaţii

  Hotararea nr.84 din data de 29.10.2008
  privind aprobarea vânzării a două locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

  Hotararea nr.85 din data de 20.11.2008
  privind validarea mandatului de consilier local al domnului GHIORCOŞ IOAN

  Hotararea nr.86 din data de 20.11.2008
  privind validarea mandatului de consilier local al doamnei POP ANGELA

  Hotararea nr.87 din data de 20.11.2008
  privind aprobarea participării Primăriei oraşului Copşa Mică la proiectul ACCES

  Hotararea nr.88 din data de 25.11.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.89 din data de 25.11.2008
  privind aprobarea apartamentării blocului P23 din str. 1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 3458 Axente Sever, nr. topografic 4970/2/1/1/1/1/1/1/15, nr. cadastral 92/15

  Hotararea nr.90 din data de 25.11.2008
  privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Proiectul "Eficienţa, comunicare, accesibilitate prin servicii electronice", prin intermediul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Asociaţia celor şapte comunităţi"

  Hotararea nr.91 din data de 25.11.2008
  privind înlocuirea reprezentanţilor oraşului Copşa Mică în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Cenzori ale SC ECO-SAL SA

  Hotararea nr.92 din data de 25.11.2008
  privind aprobarea modificării Organigramei Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  Hotararea nr.93 din data de 25.11.2008
  privind desemanrea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

  Hotararea nr.94 din data de 25.11.2008
  privind aprobarea parteneriatului dintre Grupul Şcoalr "N. Teclu" Copşa Mică şi Primăria oraşului Copşa Mică, în vederea implementării în comun a proiectului "Daţi o şansă vieţii, salvaţi natura!"

  Hotararea nr.95 din data de 05.12.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.96 din data de 05.12.2008
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.97 din data de 12.12.2008
  privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.98 din data de 12.12.2008
  privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2007

  Hotararea nr.99 din data de 12.12.2008
  privind acordarea avizului consultativ pentru numirea doamnei profesor Szocs Marika în funcţia de director la Grupul Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

  Hotararea nr.100 din data de 22.12.2008
  privind rectificarea bugetului

  Hotararea nr.101 din data de 22.12.2008
  privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.102 din data de 22.12.2008
  privind instituirea taxei speciale de salubrizare în oraşul Copşa Mică şi aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare

  Hotararea nr.103 din data de 22.12.2008
  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu cu destinaţia cabinet stomatologic, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.104 din data de 22.12.2008
  privind aprobarea transmiterii fără plată a cinci bucăţi copertine, pentru staţii de autobuz către comuna Valea Viilor şi către comuna Axente Sever

  Hotarari CLCM 2007

  Hotararea nr.01 din 2007
  Privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.02 din 2007
  Privind înfiinţarea serviciului comunitar de utilităţi publice şi aprobarea programului de ocupare şi a memoriului de lucrări ale serviciului pe anul 2007

  Hotararea nr.03 din 2007
  Privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.04 din 2007
  Privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2007

  Hotararea nr.05 din 2007
  Privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

  Hotararea nr.06 din 2007
  Privind modificarea şi completarea Statutului A.D.I. "Apa Târnavei Mari"

  Hotararea nr.07 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică în calitate de membru fondator la constituirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară

  Hotararea nr.08 din 2007
  Privind revocarea taxei de oficiere a căsătoriilor în zilele nelucrătoare

  Hotararea nr.09 din 2007
  Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unei părţi dintr-un imobil situat în intravilanul oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.10 din 2007
  Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a două imobile-terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.11 din 2007
  Privind aprobarea vânzării a două locuinţe construite din fondurile statului

  Hotararea nr.12 din 2007
  Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

  Hotararea nr.13 din 2007
  Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.14 din 2007
  Privind aprobarea Studiului de oportunitate şi Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Copşa Mică

  Hotararea nr.15 din 2007
  Privind rectificarea bugetului

  Hotararea nr.16 din 2007
  Privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului

  Hotararea nr.17 din 2007
  Privind acceptarea unei donaţii

  Hotararea nr.18 din 2007
  Privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unor terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.19 din 2007
  Privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei "Apa Târnavei Mari"

  Hotararea nr.20 din 2007
  Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi atribuirea în mod direct a acestui serviciu prin contract de concesiune

  Hotararea nr.21 din 2007
  Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi numărului de personal

  Hotararea nr.22 din 2007
  Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007

  Hotararea nr.23 din 2007
  Privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.24 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind vânzarea prin licitaţie publică a unei părţi dintr-un imobil - spaţiu comercial şi terenul aferent

  Hotararea nr.25 din 2007
  Privind delegarea administrării terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Copşa Mică, către consiliile de administraţie ale acestora

  Hotararea nr.26 din 2007
  Privind utilizarea fondului de rulment

  Hotararea nr.27 din 2007
  Privind aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism aflat în proprietata privată a oraşului Copşa Mică, către comuna Târnava

  Hotararea nr.28 din 2007
  Privind delegarea preşedintelui de şedinţă

  Hotararea nr.29 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

  Hotararea nr.30 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Franţa, în perioada 4-16 septembrie 2007

  Hotararea nr.31 din 2007
  Privind rectificarea de buget

  Hotararea nr.32 din 2007
  Privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unor terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.33 din 2007
  Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-teren cu construcţii, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, şi aprobarea dezmembrării acestui imobil

  Hotararea nr.34 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) şi apartamentării unui imobil aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

  Hotararea nr.35 din 2007
  Privind rectificarea bugetului

  Hotararea nr.36 din 2007
  Privind majorarea capitalului social al oraşului Copşa Mică, în cadrul Societăţii Comerciale "Apa Târnavei Mari" SA

  Hotararea nr.37 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Apa Târnavei Mari"

  Hotararea nr.38 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind modificarea Actului Constitutiv al SC "Apa Târnavei Mari" SA

  Hotararea nr.39 din 2007 pag.1 pag.2
  Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC "Apa Târnavei Mari" SA

  Primar

  Featured author image: Hotarârile Consiliului Local

  Daniel-Tudor Mihalache

  Online, în slujba cetăţeanului

  COPȘA MICĂ Vremea