Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader. Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader..

Hotarari CLCM 2021

Hotărârea nr.01 din 7 ian 2021
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 pentru acoperirea deficitului și a golului de casa

Hotărârea nr.02 din 7 ian 2021
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate" – faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

Hotărârea nr.03 din 7 ian 2021
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”, Cod proiect 123741

Hotărârea nr.04 din 26 ian 2021 - CLSU
privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Hotărârea nr.05 din 26 ian 2021
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil, teren intravilan cu construcţii, centrală termica CT1

Hotărârea nr.06 din 26 ian 2021
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate" – faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Hotărârea nr.07 din 26 ian 2021
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”, Cod proiect 123741 

Hotărârea nr.08 din 26 ian 2021
privind aprobarea radierii servituții de trecere cu piciorul şi auto constituit asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 101084 şi nr. 101083 Copşa Mică, precum şi a imobilelor înscrise în CF nr. 100073 şi nr. 100069 Copşa Mică

Hotărârea nr.09 din 26 ian 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2021

Hotărârea nr.10 din 23 feb 2021
privind mandatarea reprezentantului Oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A.

Hotărârea nr.11 din 23 feb 2021
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată-2020

Hotărârea nr.12 din 23 feb 2021
privind modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.13 din 23 feb 2021
privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a opt imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică, strada 1 Decembrie

Hotărârea nr.14 din 23 feb 2021
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din fosta centrală termică (CT2) din str. 1 Decembrie, aparţinând domeniului privat al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.15 din 23 feb 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2021

Hotărârea nr.16 din 30 mar 2021
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2484/09.01.2001 în favoarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Hotărârea nr.17 din 30 mar 2021
privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Copşa Mică în anul şcolar 2020-2021

Hotărârea nr.18 din 30 mar 2021
privind aprobarea contractului-cadru de locaţiune pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.19 din 30 mar 2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021

Hotărârea nr.20 din 21 apr 2021 - BUGET
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2021

Hotărârea nr.21 din 21 apr 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.22 din 21 apr 2021
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.23 din 21 apr 2021
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil, teren în suprafață de 372 m.p. cu construcție în suprafață de 310 m.p., fosta centrală termică nr. 1, aflat în domeniul privat al orașului Copşa Mică

Hotărârea nr.24 din 21 apr 2021
privind aprobarea delimitării zonei de protecție de 210 m pentru punctul fix de măsurare a calității aerului din orașul Copşa Mică

Hotărârea nr.25 din 21 apr 2021
privind aprobarea rețelei școlare a orașului Copşa Mică pentru anul școlar 2021-2022 

Hotărârea nr.26 din 21 apr 2021
privind atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Copșa Mică, județul Sibiu

Hotărârea nr.27 din 21 apr 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2021 

Hotărârea nr.28 din 25 mai 2021
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2021

Hotărârea nr.29 din 25 mai 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.30 din 25 mai 2021
privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a patru imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.31 din 25 mai 2021
privind aprobarea agendei activităţilor culturale, sociale şi sportive din anul 2021 

Hotărârea nr.32 din 25 mai 2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2021

Hotărârea nr.33 din 29 iun 2021
privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin HCL nr.17/2001 ”privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică”, pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică

Hotărârea nr.34 din 29 iun 2021
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015

Hotărârea nr.35 din 29 iun 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2021

Hotărârea nr.36 din 27 iul 2021
privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare pe anul 2020

Hotărârea nr.37 din 27 iul 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2021

Hotărârea nr.38 din 31 aug 2021
privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021

Hotărârea nr.39 din 31 aug 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.40 din 31 aug 2021
privind aprobarea vânzării unei locuințe construită din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Vişan Aurica

Hotărârea nr.41 din 31 aug 2021
privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi a cheltuielilor legate de proiectul "Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială nr. 1 – Copşa Mică” – faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

Hotărârea nr.42 din 31 aug 2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2021

Primar

Featured author image: Hotarârile Consiliului Local

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea