Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader. Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader..

Hotărârea nr.01 din 5 ian 2023
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 şi 2022 pentru acoperirea deficitului şi a golului de casă

Hotărârea nr.02 din 31 ian 2023
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2023

Hotărârea nr.03 din 31 ian 2023
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al anului 2022

Hotărârea nr.04 din 31 ian 2023
privind modificarea şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.05 din 31 ian 2023
privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2023 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.06 din 31 ian 2023
privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul
anului 2023 de către contravenienţi

Hotărârea nr.07 din 31 ian 2023
privind aprobarea cuantumului remuneraţiei brute a zilierilor care desfăşoară activităţi pentru unitatea administrativ-teritorială Oraşul Copşa Mică

Hotărârea nr.08 din 31 ian 2023
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2023-2024

Hotărârea nr.09 din 31 ian 2023
privind aprobarea agendei activitatilor culturale, sociale şi sportive din anul 2023

Hotărârea nr.10 din 31 ian 2023
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin
Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, pentru anul 2023

Hotărârea nr.11 din 31 ian 2023
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022 – 2022 – 09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru “Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în cadrul POIM 2014 – 2020

Hotărârea nr.12 din 31 ian 2023
privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord – Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A” 

Hotărârea nr.13 din 31 ian 2023
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2023

Hotărârea nr.14 din 9 feb 2023
privind modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.96/22.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”

Hotărârea nr.15 din 9 feb 2023
privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”

Hotărârea nr.16 din 9 feb 2023
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinația cabinet medical – medicină de familie, ap.3, din incinta Dispensarului uman ce aparține domeniului privat al oraşului Copşa Mică, situat în oraşul Copşa Mică, str. Aleea Castanilor, nr.9

Hotărârea nr.17 din 28 feb 2023
privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Hotărârea nr.18 din 28 feb 2023
privind modificarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

Hotărârea nr.19 din 28 feb 2023
privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în oraşul Copşa Mică

Hotărârea nr.20 din 28 feb 2023
privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a documentaţiei de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș – județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”, precum și mandatarea Primarului orașului Copşa Mică ca reprezentant al orașului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare şi a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș -județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”

Hotărârea nr.21 din 28 feb 2023
privind mandatarea primarului orașului Copşa Mică ca reprezentant al orașului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “pentru” solicitării S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare

Hotărârea nr.22 din 28 feb 2023
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2023

Hotărârea nr.23 din 15 mar 2023
privind aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Sibiu și asocierea în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de la nivelul Județului Sibiu”, gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./

Hotărârea nr.24 din 15 mar 2023
privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Copşa Mică pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agreement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu
potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean,
inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură” nr. 6865/23.02.2023

Hotărârea nr.25 din 28 mar 2023
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de învestiții pe anul 2023

Hotărârea nr.26 din 28 mar 2023
privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr.1/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 şi 2022 pentru acoperirea deficitului şi a golului de casă

Hotărârea nr.27 din 28 mar 2023
privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în CF nr.102853 Copşa Mică, nr. top 102853

Hotărârea nr.28 din 28 mar 2023
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2023

Hotărârea nr.29 din 25 apr 2023
privind aprobarea deplasării primarului oraşului Copşa Mică în Republica Moldova, în perioada 27-29 aprilie 2023

Hotărârea nr.30 din 25 apr 2023
privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Hotărârea nr.31 din 25 apr 2023
privind aprobarea atribuţiilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică privind adaptarea locală la schimbările climatice

Hotărârea nr.32 din 25 apr 2023
privind stabilirea salariului de bază pentru funcţia contractuală de şofer din cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Copşa Mică, începând cu luna mai 2023

Hotărârea nr.33 din 25 apr 2023
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2023

Hotărârea nr.01 din 7 ian 2022
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 pentru acoperirea deficitului şi a golului de casă

Hotărârea nr.02 din 25 ian 2022
privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2022 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.03 din 25 ian 2022
privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2022 de către contravenienţi

Hotărârea nr.04 din 25 ian 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2022

Hotărârea nr.05 din 10 feb 2022
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2022

Hotărârea nr.06 din 10 feb 2022
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.07 din 10 feb 2022
privind aprobarea agendei activităţilor culturale, sociale şi sportive din anul 2022

Hotărârea nr.08 din 28 feb 2022
privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2022-2023

Hotărârea nr.09 din 28 feb 2022
privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Feher Raul Graţian

Hotărârea nr.10 din 28 feb 2022
privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de Transport Public Local prin curse regulate “NORD TRANS”

Hotărârea nr.11 din 28 feb 2022
privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021, aferent bugetului de pe sursa D – Buget împrumuturi nerambursabile

Hotărârea nr.12 din 28 feb 2022
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică prin înfiinţarea a două funcţii publice de execuţie

Hotărârea nr.13 din 28 feb 2022
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 2022-2024, parte a Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală a Oraşului Copşa Mică 2022-2027

Hotărârea nr.14 din 28 feb 2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotărârea nr.15 din 28 feb 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2022 

Hotărârea nr.16 din 16 mar 2022
privind aprobarea aderării de noi membri, modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de Transport Public Local prin curse regulate „NORD TRANS”, precum şi a Statutului actualizat al Asociaţiei

  Hotărârea nr.17 din 16 mar 2022
privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a cinci imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică, strada Laborator

Hotărârea nr.18 din 29 mar 2022
privind modificarea H.C.L. nr. 1/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 pentru acoperirea deficitului şi a golului de casă

Hotărârea nr.19 din 29 mar 2022
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022

Hotărârea nr.20 din 29 mar 2022
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.21 din 29 mar 2022
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Copşa Mică nr. 12/2022 şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice infiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.22 din 29 mar 2022
privind aprobarea actualizarii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în oraşul Copşa Mică

Hotărârea nr.23 din 29 mar 2022
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„MEDIAŞ – ZONĂ METROPOLITANĂ”

Hotărârea nr.24 din 29 mar 2022
privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului

Hotărârea nr.25 din 29 mar 2022
privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD TRANS”, la programul de finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local 

Hotărârea nr.26 din 29 mar 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2022

Hotărârea nr.27 din 7 apr 2022
privind aprobarea modificării agendei activităţilor culturale, sociale şi sportive din anul 2022

Hotărârea nr.28 din 7 apr 2022
privind aprobarea cuantumului remuneraţiei brute a zilierilor care desfăşoară activităţi pentru unitatea administrativ-teritorială Oraşul Copşa Mică

Hotărârea nr.29 din 26 apr 2022
privind modificarea H.C.L. nr. 20/2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.30 din 26 apr 2022
privind aprobarea iniţieri demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Oraşului Copşa Mică şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate prin H.C.L. al oraşului Copşa Mică nr. 04/2000 

Hotărârea nr.31 din 26 apr 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2022

Hotărârea nr.32 din 13 mai 2022
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022

Hotărârea nr.33 din 13 mai 2022
privind aprobarea transmiterii fără plată sau vânzarea la licitaţie a autoturismului Mercedes Benz Vito 111 CDI, aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.34 din 13 mai 2022
privind aprobarea proiectului “Actualizare PUG în format GIS în orașul Copșa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.4 – Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile

Hotărârea nr.35 din 13 mai 2022
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată a 3 clădiri publice din UAT Copșa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Hotărârea nr.36 din 13 mai 2022
privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii TIC în oraşul Copşa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) – dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (100% Digital Tag). în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local

Hotărârea nr.37 din 13 mai 2022
privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării oraşului Copşa Mică în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local şi a acordului de parteneriat

Hotărârea nr.38 din 24 mai 2022
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022 şi revocarea H.C.L. nr. 32/2022

Hotărârea nr.39 din 24 mai 2022
privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de dezvoltare a comunitatii locale, nonprofit de interes general

Hotărârea nr.40 din 24 mai 2022
privind aprobarea participarii oraşului Copşa Mică la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi

Hotărârea nr.41 din 24 mai 2022
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată infrastructura şcolară din UAT Copşa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Hotărârea nr.42 din 24 mai 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2022

Hotărârea nr.43 din 28 iun 2022
privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Franţa, în perioada 14 iulie-17 iulie 2022

Hotărârea nr.44 din 28 iun 2022
privind modificarea şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, precum şi ale
Clubului Sportiv Orăşenesc Copşa Mică

Hotărârea nr.45 din 28 iun 2022
privind constituirea comisiilor şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acestora, de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general

Hotărârea nr.46 din 28 iun 2022
privind aprobarea indicatorilor de performanță precum și a tarifelor aferente unor activități din componența serviciului de salubrizare la S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș

Hotărârea nr.47 din 28 iun 2022
privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Dărăban Vasile

Hotărârea nr.48 din 28 iun 2022
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Elaborare PMUD (cu studiu de trafic) la nivelul orașului Copșa Mica” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local Investiția I.1.4 – Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism

Hotărârea nr.49 din 28 iun 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2022

Hotărârea nr.50 din 7 iul 2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

Hotărârea nr.51 din 26 iul 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 26 iulie 2022

Hotărârea nr.52 din 26 iul 2022
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022

Hotărârea nr.53 din 26 iul 2022
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică pentru anul şcolar 2022-2023

Hotărârea nr.54 din 26 iul 2022
privind aprobarea listei finale a câştigătorilor proiectelor finanţate din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general – Microproiecte cetăţeneşti

Hotărârea nr.55 din 26 iul 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2022

Hotărârea nr.56 din 30 aug 2022
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022

Hotărârea nr.57 din 30 aug 2022
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.58 din 30 aug 2022
privind aprobarea transmiterii fără plata a autobuzului Volkswagen 70XOA/City III, aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.59 din 30 aug 2022
privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, precum şi modificarea “Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015”

Hotărârea nr.60 din 30 aug 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2022

Hotărârea nr.61 din 6 sep 2022
privind completarea HCL nr. 34/2022 privind aprobarea proiectului “Actualizare PUG în format GIS în orașul Copșa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.4 – Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile

Hotărârea nr.62 din 6 sep 2022
privind completarea HCL nr. 37/2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans”, a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică în parteneriat la programul de finanţare I.1.1 înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul Local şi a acordului de parteneriat

Hotărârea nr.63 din 27 sep 2022
privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren aflat în domeniul public al oraşului Copşa Mică, înscris în CF nr.102826 Copşa Mică nr. top 102826

Hotărârea nr.64 din 27 sep 2022
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren în suprafaţă de 680 m.p. cu construcţie în suprafaţă de 530 m.p., fosta centrală termică nr. 2, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.65 din 27 sep 2022
privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a patru imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică 

Hotărârea nr.66 din 27 sep 2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotărârea nr.67 din 27 sep 2022
privind rectificarea elementelor de identificare aferente a patru poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin HCL nr. 17/2001 “privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică”

Hotărârea nr.68 din 27 sep 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2022 

Hotărârea nr.69 din 7 oct 2022
privind implementarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Copșa Mică, județul Sibiu” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B COMPONENTA 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune
Subinvestiția I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate

Hotărârea nr.70 din 7 oct 2022
privind implementarea proiectului:„Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A COMPONENTA 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiția I1.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)

Hotărârea nr.71 din 7 oct 2022
privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare integrată a Şcolii Gimnaziale nr. 1 – Copşa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul propus spre finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Axa 2 Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilientă în clădirile publice Componenta 5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.1: Renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice – Runda II 

Hotărârea nr.72 din 7 oct 2022
privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a UAT care formează parteneriatul – Runda 2”, şi a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Orașului Copșa Mică, în parteneriat, la programul de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local, Investitia I.1. Mobilitate urbană durabilă, Subcategoria I.1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) şi a acordului de parteneriat 

Hotărârea nr.73 din 7 oct 2022
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată Camin Cultural, str. Şoseaua Mediaşului, nr. 121, din oraşul Copșa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – Runda II

Hotărârea nr.74 din 25 oct 2022
privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Republica Moldova, în perioada 14-20 noiembrie 2022

Hotărârea nr.75 din 25 oct 2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotărârea nr.76 din 25 oct 2022
privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Oancea Emese Eniko

Hotărârea nr.77 din 25 oct 2022
privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a douăsprezece imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică 

Hotărârea nr.78 din 25 oct 2022
privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice/fizice, radiaţi din registrele în care au fost inregistraţi şi scaderea din evidenta fiscală a acestora la Primăria oraşului Copşa Mică

Anexa 

Hotărârea nr.79 din 25 oct 2022
privind modificarea anexelor 1 şi 2 la HCL nr. 35/2022 pentru aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată a 3 clădiri publice din UAT Copșa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Hotărârea nr.80 din 25 oct 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2022

Hotărârea nr.81 din 7 noi 2022
privind adeziunea UAT Oraşul Copşa Mică la serviciile Unității de Achiziții Centralizate UCA Sibiu

Anexa

Hotărârea nr.82 din 29 noi 2022
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2022 

  Hotărârea nr.83 din 29 noi 2022
privind modificarea şi aprobarea organigramei şi statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Hotărârea nr.84 din 29 noi 2022
privind acceptarea unei donaţii din partea S.C. AUTOMOTIVE SERVICE S.R.L. Mediaş

Hotărârea nr.85 din 29 noi 2022
privind aprobarea trecerii a treizeci de apartamente ANL din domeniul privat al oraşului Copşa Mică în domeniul privat al Statului Român 

Anexa

Hotărârea nr.86 din 29 noi 2022
privind aprobarea transmiterii fără plată sau vânzarea la licitaţie a microbuzului Ford Transit, aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică 

Hotărârea nr.87 din 29 noi 2022
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Târnavei Mari ” Mediaș și acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației – de a vota ”pentru” aprobarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației – actualizate

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Hotărârea nr.88 din 29 noi 2022
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria delegată Operatorului
SC Apa Târnavei Mari SA 2022-2028 

Anexa

Hotărârea nr.89 din 29 noi 2022
privind aprobarea încheierii protocolului între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi UAT Oraşul Copşa Mică pentru asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Oraşul Copşa Mică, județul Sibiu, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Anexa

Hotărârea nr.90 din 29 noi 2022
privind aprobarea alipirii a cinci imobile aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.91 din 29 noi 2022
privind modificarea HCL nr. 73/2022 pentru aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată Cămin Cultural, str. Şoseaua Mediaşului, nr. 121, din oraşul Copșa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – Runda II

Anexa

Hotărârea nr.92 din 29 noi 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2022 

Hotărârea nr.93 din 7 dec 2022
privind participarea Orașului COPŞA MICĂ la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură  

Hotărârea nr.94 din 22 dec 2022
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

Anexa nr.1  

Anexa nr.2

Hotărârea nr.95 din 22 dec 2022
privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Investiții Complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” 

Hotărârea nr.96 din 22 dec 2022
privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” 

Hotărârea nr.97 din 22 dec 2022
privind aprobarea proiectului “Înființare Centru de zi Maria” a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, Investiția I1 – „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”, apelul de proiecte PNRR/2022/C13/I1

Hotărârea nr.98 din 22 dec 2022
privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Amenajare centru social copii Maria în construcţie existentă”

Hotărârea nr.99 din 22 dec 2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2023 

Hotărârea nr.01 din 7 ian 2021
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 pentru acoperirea deficitului și a golului de casa

Hotărârea nr.02 din 7 ian 2021
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate” – faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

Hotărârea nr.03 din 7 ian 2021
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”, Cod proiect 123741

Hotărârea nr.04 din 26 ian 2021 – CLSU
privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Hotărârea nr.05 din 26 ian 2021
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil, teren intravilan cu construcţii, centrală termica CT1

Hotărârea nr.06 din 26 ian 2021
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate” – faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Hotărârea nr.07 din 26 ian 2021
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”, Cod proiect 123741

Hotărârea nr.08 din 26 ian 2021
privind aprobarea radierii servituții de trecere cu piciorul şi auto constituit asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 101084 şi nr. 101083 Copşa Mică, precum şi a imobilelor înscrise în CF nr. 100073 şi nr. 100069 Copşa Mică

Hotărârea nr.09 din 26 ian 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2021

Hotărârea nr.10 din 23 feb 2021
privind mandatarea reprezentantului Oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A.

Hotărârea nr.11 din 23 feb 2021
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată-2020

Hotărârea nr.12 din 23 feb 2021
privind modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.13 din 23 feb 2021
privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a opt imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică, strada 1 Decembrie

Hotărârea nr.14 din 23 feb 2021
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din fosta centrală termică (CT2) din str. 1 Decembrie, aparţinând domeniului privat al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.15 din 23 feb 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2021

Hotărârea nr.16 din 30 mar 2021
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2484/09.01.2001 în favoarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Hotărârea nr.17 din 30 mar 2021
privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Copşa Mică în anul şcolar 2020-2021

Hotărârea nr.18 din 30 mar 2021
privind aprobarea contractului-cadru de locaţiune pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.19 din 30 mar 2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021

Hotărârea nr.20 din 21 apr 2021 – BUGET
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2021

Hotărârea nr.21 din 21 apr 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.22 din 21 apr 2021
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.23 din 21 apr 2021
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil, teren în suprafață de 372 m.p. cu construcție în suprafață de 310 m.p., fosta centrală termică nr. 1, aflat în domeniul privat al orașului Copşa Mică

Hotărârea nr.24 din 21 apr 2021
privind aprobarea delimitării zonei de protecție de 210 m pentru punctul fix de măsurare a calității aerului din orașul Copşa Mică

Hotărârea nr.25 din 21 apr 2021
privind aprobarea rețelei școlare a orașului Copşa Mică pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.26 din 21 apr 2021
privind atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Copșa Mică, județul Sibiu

Hotărârea nr.27 din 21 apr 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2021

Hotărârea nr.28 din 25 mai 2021
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2021

Hotărârea nr.29 din 25 mai 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.30 din 25 mai 2021
privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a patru imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.31 din 25 mai 2021
privind aprobarea agendei activităţilor culturale, sociale şi sportive din anul 2021

Hotărârea nr.32 din 25 mai 2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2021

Hotărârea nr.33 din 29 iun 2021
privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin HCL nr.17/2001 ”privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică”, pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică

Hotărârea nr.34 din 29 iun 2021
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015

Hotărârea nr.35 din 29 iun 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2021

Hotărârea nr.36 din 27 iul 2021
privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare pe anul 2020

Hotărârea nr.37 din 27 iul 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2021

Hotărârea nr.38 din 31 aug 2021
privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2021

Hotărârea nr.39 din 31 aug 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotărârea nr.40 din 31 aug 2021
privind aprobarea vânzării unei locuințe construită din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Vişan Aurica

Hotărârea nr.41 din 31 aug 2021
privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi a cheltuielilor legate de proiectul “Eficientizare energetică Şcoala Gimnazială nr. 1 – Copşa Mică” – faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

Hotărârea nr.42 din 31 aug 2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2021

Hotărârea nr.43 din 28 sep 2021
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2021

Hotărârea nr.44 din 28 sep 2021
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.45 din 28 sep 2021
privind asocierea Oraşului Copşa Mică prin Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, cu unităţi administrativ teritoriale limitrofe Municipiului Mediaş, în vederea constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară – zonă metropolitană

Hotărârea nr.46 din 28 sep 2021
privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin HCL nr.17/2001”privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică”, pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică

Hotărârea nr.47 din 28 sep 2021
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică pentru
anul şcolar 2021-2022

Hotărârea nr.48 din 28 sep 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică pentru anul scolar 2021-2022

Hotărârea nr.49 din 28 sep 2021
privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaș în vederea implementării
instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”
la nivelul tuturor UAT-urilor membre A.D.I. ”ECONORD Sibiu”

Hotărârea nr.50 din 28 sep 2021
privind aprobarea deplasării primarului oraşului Copşa Mică în Germania,
în perioada 15-20 octombrie 2021

Hotărârea nr.51 din 28 sep 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2021

Hotărârea nr.52 din 28 sep 2021
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2021

 Hotărârea nr.53 din 26 oct 2021
privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi în oraşul Copşa Mică – Etapa I, judeţul Sibiu”

Hotărârea nr.54 din 26 oct 2021
privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi în oraşul Copşa Mică – Etapa II, judeţul Sibiu”

Hotărârea nr.55 din 26 oct 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director şi director adjunct la Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică

Hotărârea nr.56 din 26 oct 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2021

Hotărârea nr.57 din 16 noi 2021
privind aprobarea înfiinţării unei plantaţii de nuci pe un teren aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică 

Hotărârea nr.58 din 16 noi 2021
privind aprobarea actualizării Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”, Cod proiect 123741

Hotărârea nr.59 din 26 noi 2021
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2021

Hotărârea nr.60 din 26 noi 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

Hotărârea nr.61 din 26 noi 2021
privind completarea anexei la H.C.L. nr. 9/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică si din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, începând cu luna februarie 2018 

Hotărârea nr.62 din 26 noi 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2021

Hotărârea nr.63 din 21 dec 2021
privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Ciobotă Marcel, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Hotărârea nr.64 din 21 dec 2021
privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2021

Hotărârea nr.65 din 21 dec 2021
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

Hotărârea nr.66 din 21 dec 2021
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Hotărârea nr.67 din 21 dec 2021
privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, pentru anul 2022

Anexa

Hotărârea nr.68 din 21 dec 2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2022 

Hotărârea nr.69 din 23 dec 2021
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotărârea nr.70 din 22 dec 2021
privind constatarea încetarii de drept a mandatului domnului Baciu Ioan, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

Primar

Featured author image: Hotărârile Consiliului Local

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea